World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


โปรแกรมตรวจสุขภาพ ผู้ที่เคยติดโควิด-19 (Long Covid Checkup)

 

หมายเหตุ

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่เคยรักษา Covid-19 มาแล้ว (โดยนับจากวันติดเชื้อมาแล้ว 14 วัน)

โปรแกรมนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.และค่าพยาบาล แล้ว (กรณีนี้จะไม่รวมค่ายา หากมี)

โปรแกรม 2 และโปรแกรม 3 กรุณางดน้ำงดอาหารก่อนเข้ารับบริการตรวจ อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง

โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

................................................................

ราคาสำหรับคนไทย

ระยะเวลา : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566

กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

................................................................

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/นัดหมาย

ศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง ชั้น 2

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนเเจ้งวัฒนะ ( WMC )

โทร. 02-836-9999 ต่อ *2921

 ตั้งแต่วันที่ : 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566