World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

 

ราคา 209,000 บาท  (ต่อการผ่าตัด 1 ข้าง)

ระยะเวลา : ตั้งแต่ 27 เมษายน 2565 - จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 

 

เงื่อนไขการใช้แพ็กเกจ
• รวมข้อเข่าเทียมพรีเมียม 1 ชุด จาก USA Johnson and Johnson (ตามรุ่นที่กำหนด)
• รวมค่าห้องพักฟื้น 3 คืน และค่าห้องผ่าตัด
• รวมค่าแพทย์ ค่าทีมแพทย์หัตถการ ค่าวิสัญญีแพทย์ 
• รวมค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด
• รวมค่าบริการโรงพยาบาล
• รวมค่าอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ จาก USA Johnson and Johnson
• รวมการทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูร่างกายหลังจากการผ่าตัด ขณะพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
• ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง ค่าตรวจรักษาเบื้องต้น ก่อนเข้ารับการทำหัตถการ และภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด (ถ้ามี)
• เงื่อนไขนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สอบถามเพิ่มเติม/นัดคิวแพทย์
ศูนย์ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์เฉพาะทาง ชั้น 2
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนแจ้งวัฒนะ (WMC)
โทร. 02 836 9999 ต่อ 2621-3
 ตั้งแต่วันที่ : 27 เมษายน 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ราคา : 209,000 บาท