World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

 

 

 

ไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปี ส่วนมากจะระบาดช่วงฤดูหนาว เพราะเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่จะเจริญเติบโตได้ดีในอากาศเย็น  ในประเทศไทยพบมากช่วงเดือนธันวาคมและมกราคมและฤดูฝน  

 

ไข้หวัดใหญ่ สามารถพบได้ทุกช่วงวัย แต่กลุ่มที่มีความเสี่ยง ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือ ผู้ป่วยโรคปอดเรื้อรัง โรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง  เด็กเล็ก ผู้สูงอายุและหญิงตั้งครรภ์  รวมถึงผู้ที่มีดัชนีมวลกายเยอะหรือโรคอ้วน หากเป็นไข้หวัดใหญ่แล้ว ก็มีความเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงกว่าปกติ

 

สำหรับลักษณะการแพร่ระบาดของโรค แน่นอนว่าต่างจากไข้หวัดธรรมดา เนื่องจากอาการป่วยจะเป็นแบบเฉียบพลัน ผู้ป่วยจะมีไข้สูง มีอาการปวดเมื่อยตามตัว คัดจมูก มีน้ำมูก เจ็บคอและไอ หากมีภาวะแทรกซ้อนก็จะเกิดภาวะปอดอักเสบได้  โดยระยะเวลาป่วยประมาณ 6-7 วัน 

 

ไข้หวัดใหญ่ มีวิธีป้องกันได้ ดังนี้

  • ควรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน เนื่องจากวัคซีนสามารถป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทั้งสายพันธุ์เอและบีได้ดี
  • หากมีคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย เพราะเชื้อโรค   
  • ไข้หวัดใหญ่นั้นสามารถติดต่อกันได้ง่าย

                หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แออัด          

                ล้างมือให้บ่อย          

                สำหรับผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัดใหญ่ ควรใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการจามหรือไอใส่ผู้อื่น 

                พักผ่อนให้เพียงพอ 

                ดื่มน้ำสะอาดให้มากและสม่ำเสมอ รับประทานอาหารอ่อนๆ

 

ไข้หวัดใหญ่ ใหญ่กว่าที่คิด  เลือกสร้างภูมิต้านทาน ก่อนรักษา ลดโอกาสเสี่ยงสูง ด้วยวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม /นัดหมาย 

ศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง ชั้น 2 

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนแจ้งวัฒนะ (WMC)

โทร. 02 836 9999 ต่อ 2921 -3 

 ตั้งแต่วันที่ : 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ราคา : 890-1,100 บาท