World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


แสดงผล 15 หัวข้อจากทั้งหมด 215 หัวข้อ หน้า :

โรงพยาบาล WMC (เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์) ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจากเมืองซั่งเหยา สาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมชมโรงพยาบาล 5 ธันวาคม 2557 09:34:41 นพ. กอบปัญญา วงศ์วิเศษกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาล WMCและ คุณธีระชัย โชติกะพุกกะณะ ผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากเมืองซั่งเหยา สาธารณรัฐประชาชนจีนนพ. กอบปัญญา วงศ์วิเศษกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาล WMCและ คุณธีระชัย โชติกะพุกกะณะ ผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากเมืองซั่งเหยา สาธารณรัฐประชาชนจีน
โรงพยาบาล WMC (เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์) จัดสัมมนาร่วมกับ บริษัท FWD ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 25 พฤศจิกายน 2557 10:22:42 โรงพยาบาล WMC จัดกิจกรรมสัมมนาร่วมกับ บริษัท FWD ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิง เกศณี กุลวานิช จักษุแพทย์ ประจำศูนย์ Advanced Ophthalmology Center บรรยายให้ความรู้และตอบข้อซักถามโรงพยาบาล WMC จัดกิจกรรมสัมมนาร่วมกับ บริษัท FWD ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิง เกศณี กุลวานิช จักษุแพทย์ ประจำศูนย์ Advanced Ophthalmology Center บรรยายให้ความรู้และตอบข้อซักถาม
โรงพยาบาล WMC (เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์) ร่วมออกบูธภายใน 24 พฤศจิกายน 2557 14:21:54 โรงพยาบาล WMC หนึ่งในพันธมิตรหลักของ บริษัท เอไอเอ จำกัด รับเชิญเข้าร่วมงานงาน AIA VIP Concert 2014 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นสำหรับลูกค้า VIP ที่มีเบี้ยประกันเกิน 250,000 บาท จำนวน 8,000 คนโรงพยาบาล WMC หนึ่งในพันธมิตรหลักของ บริษัท เอไอเอ จำกัด รับเชิญเข้าร่วมงานงาน AIA VIP Concert 2014 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นสำหรับลูกค้า VIP ที่มีเบี้ยประกันเกิน 250,000 บาท จำนวน 8,000 คน
สัมมนาเรื่อง “ไวรัสตับอักเสบบี ภัยร้าย ใกล้ตัว” 11 พฤศจิกายน 2557 13:32:59 บรรยายโดย นายแพทยประเสริฐ แก้วสมนึกสกุล แพทย์เฉพาะทางด้านระบบทางเดินอาหารและตับ วันเสาร์ที่ 22 พย 57 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ บริเวณ ชั้น 1 The world Lobby Center โทรสำรองที่นั่งได้ที่ 02-836-9999 ต่อ 6220บรรยายโดย นายแพทยประเสริฐ แก้วสมนึกสกุล แพทย์เฉพาะทางด้านระบบทางเดินอาหารและตับ วันเสาร์ที่ 22 พย 57 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ บริเวณ ชั้น 1 The world Lobby Center โทรสำรองที่นั่งได้ที่ 02-836-9999 ต่อ 6220
โรงพยาบาล WMC (เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์) ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะจาก ศูนย์รักษาตาท็อปเจริญ 15 พฤศจิกายน 2557 15:11:44 พญ.ณฐมน ศรีสำราญ พญ.เกศณี กุลวานิช และนพ.อภิวัฒน์ มาวิจักขณ์ จักษุแพทย์ ประจำ Advanced Ophthalmology Center ให้การต้อนรับ นพ.นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์รักษาตาท็อปเจริญ พญ.อริยา ดุษฎีโหนด แพทย์โสต ศอ นาสิก ประจำศูนย์รักษาตาท็อปเจริญพญ.ณฐมน ศรีสำราญ พญ.เกศณี กุลวานิช และนพ.อภิวัฒน์ มาวิจักขณ์ จักษุแพทย์ ประจำ Advanced Ophthalmology Center ให้การต้อนรับ นพ.นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์รักษาตาท็อปเจริญ พญ.อริยา ดุษฎีโหนด แพทย์โสต ศอ นาสิก ประจำศูนย์รักษาตาท็อปเจริญ
โรงพยาบาล WMC (เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์) จัดสัมมนาเรื่อง “9 วิธีเสริมสร้างพัฒนาการลูกรัก” 23 ตุลาคม 2557 13:24:06 แพทย์หญิงศิริพร แจ่มจำรัส แพทย์เฉพาะทางด้านพัฒนาการเด็ก ศูนย์สุขภาพเด็กเฉพาะทาง โรงพยาบาล WMC บรรยายให้ความรู้และตอบข้อซักถามเรื่อง “9 วิธีเสริมสร้างพัฒนาการลูกรัก”แพทย์หญิงศิริพร แจ่มจำรัส แพทย์เฉพาะทางด้านพัฒนาการเด็ก ศูนย์สุขภาพเด็กเฉพาะทาง โรงพยาบาล WMC บรรยายให้ความรู้และตอบข้อซักถามเรื่อง “9 วิธีเสริมสร้างพัฒนาการลูกรัก”
โรงพยาบาล WMC (เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์) จัดสัมมนาเรื่อง สวยใสไม่ต้องมโน และเรื่อง Stop Aging ให้กับผู้บริหาร ตัวแทน บ.ไทยประกันชีวิต 23 ตุลาคม 2557 13:35:20 แพทย์หญิงภัทรา พิมลศานต์ แพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนังและเวชศาสตร์ความงามเฉพาะทาง บรรยายให้ความรู้และตอบข้อซักถามเรื่อง “สวยใสไม่ต้องมโน” และแพทย์หญิงอโนชา เพชรรัตน์ แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย บรรยายให้ความรู้และตอบข้อซักถามเรื่อง เรื่อง “Stop Aging”แพทย์หญิงภัทรา พิมลศานต์ แพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนังและเวชศาสตร์ความงามเฉพาะทาง บรรยายให้ความรู้และตอบข้อซักถามเรื่อง “สวยใสไม่ต้องมโน” และแพทย์หญิงอโนชา เพชรรัตน์ แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย บรรยายให้ความรู้และตอบข้อซักถามเรื่อง เรื่อง “Stop Aging”
โรงพยาบาล wmc (เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์) เข้าร่วมงานประชุม The 2nd AEC Ophthalmology Meeting 21 ตุลาคม 2557 11:06:25 พญ.ณฐมน ศรีสำราญ จักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหินประจำ Advanced Ophthalmology Center โรงพยาบาล wmc ได้รับเกียรติเป็นพิธีกรดำเนินรายการในพิธีการเปิดงาน Scientific sessionsพญ.ณฐมน ศรีสำราญ จักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหินประจำ Advanced Ophthalmology Center โรงพยาบาล wmc ได้รับเกียรติเป็นพิธีกรดำเนินรายการในพิธีการเปิดงาน Scientific sessions
กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์และโรงพยาบาล WMC (เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรักษาพยาบาลและการให้บริการแก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและครอบครัว กับสำนักงานศาลยุติธรรม 4 กันยายน 2557 16:56:19 กลุ่มโรงพยาบาลเครือ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) และสำนักงานศาลยุติธรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรักษาพยาบาล และการให้บริการแก่ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการกลุ่มโรงพยาบาลเครือ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) และสำนักงานศาลยุติธรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรักษาพยาบาล และการให้บริการแก่ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ
โรงพยาบาล WMC (เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์) มอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศในกิจกรรม HomePro Shape ชั่ง วัด จัด ทรง (เริ่มเปลี่ยน=เปลี่ยน) 26 มิถุนายน 2557 14:26:55 คุณพัชราวลัย บุนนาค ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ(พัฒนาธุรกิจการตลาด) โรงพยาบาล WMC มอบรางวัลชนะเลิศ โปรแกรมตรวจสุขภาพคุณพัชราวลัย บุนนาค ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ(พัฒนาธุรกิจการตลาด) โรงพยาบาล WMC มอบรางวัลชนะเลิศ โปรแกรมตรวจสุขภาพ
โรงพยาบาล WMC (เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ )จัดกิจกรรม Branding Workshop WMC ให้กับบุคคลากรภายในองค์กร 22 กุมภาพันธ์ 2557 13:10:05 Branding Workshop WMC กิจกรรมขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์และพันธกิจ WMCBranding Workshop WMC กิจกรรมขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์และพันธกิจ WMC
โรงพยาบาล WMC (เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์) จัดสัมมนาเรื่อง มะเร็งลำไส้ใหญ่ ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม” ให้กับบมจ. อลิอันซ์ อยุธยาประกันชีวิต 9 เมษายน 2557 16:13:14 โรงพยาบาล WMC จัดงานสัมมนาให้กับบมจ. อลิอันซ์ อยุธยาประกันชีวิต ให้ความรู้และตอบข้อซักถามในหัวข้อ “มะเร็งลำไส้ใหญ่ ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม”โรงพยาบาล WMC จัดงานสัมมนาให้กับบมจ. อลิอันซ์ อยุธยาประกันชีวิต ให้ความรู้และตอบข้อซักถามในหัวข้อ “มะเร็งลำไส้ใหญ่ ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม”
โรงพยาบาล WMC (เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์) ร่วมกับบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 14 มีนาคม 2557 13:31:29 เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ชาวโฮมโปรทุกท่าน หันมาใส่ใจสุขภาพตนเองมากยิ่งขึ้นพร้อมนำความรู้ที่ได้รับจากเข้าร่วมกิจกรรมไปปฎิบัติจริงเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ชาวโฮมโปรทุกท่าน หันมาใส่ใจสุขภาพตนเองมากยิ่งขึ้นพร้อมนำความรู้ที่ได้รับจากเข้าร่วมกิจกรรมไปปฎิบัติจริง
โรงพยาบาล WMC (เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์) ร่วมให้บริการดูแลและสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขัน “บาสเก็ตบอลจูเนียร์คัพ 2014″ 7 มีนาคม 2557 09:54:13 ส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
โรงพยาบาล WMC (เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์)จัดกิจกรรม ครบเครื่อง...เรื่องผู้หญิง 26 กุมภาพันธ์ 2557 15:07:53 ร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์ จากการทำโปรแกรมยกกระชับผิวหน้าร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์ จากการทำโปรแกรมยกกระชับผิวหน้า
แสดงผล 15 หัวข้อจากทั้งหมด215 หัวข้อ หน้า :