World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน JCI Edition 6 ( Re-Accreditation)
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI ฉบับที่ 6 ( Joint Commission International ) ซึ่งเป็นองค์กรของประเทศสหรัฐอเมริกาและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นมาตรฐานการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพทั่วโลก โดยโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ผ่านการตรวจรอบต่ออายุการรับรอง โดยประเมินตามขั้นตอนที่เข้มงวดทั้งการตรวจสอบสถานที่และบุคลากร เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลทางการแพทย์นอกประเทศบ้านเกิด  ซึ่งทางโรงพยาบาล แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัยของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้เเน่ใจว่าถึงมาตรฐานสากล เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Please Contact Call Center
Tel. +662 836 9999
Fax. +662 836 9911
Email : [email protected]