World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


บางกอก เชน ฮอสปิทอล ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต เข้าเป็นแนวร่วม CAC
นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  พร้อมด้วย ผศ. พญ. สมพร หาญพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด ( มหาชน ) นำทีมผู้บริหาร เข้ารับมอบใบประกาศรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( Collective Action Against Corruption หรือ  CAC )  เพื่อมุ่งสร้างและขยายแนวร่วมในภาคเอกชน ในการสร้างกระแสการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นด้วยการส่งเสริมให้บริษัทฯ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการที่จะปฏิเสธการรับและจ่ายสินบน รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ณ โรงเเรมดุสิตธานี เมื่อเร็วๆ นี้
 
 
Please Contact Call Center
Tel. +662 836 9999
Fax. +662 836 9911
Email : [email protected]