World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


 • WMC Channel วิดีโอแนะนำ โรงพยาบาล WMC (เวิลด์เมดิคอล)

  เเนะนำคุณหมอ

  ประสบการณ์การรักษา

  บทความสุขภาพ

  • ภาวะมีบุตรยาก คืออะไร

   ‘ภาวะมีบุตรยาก’ หมายถึง การที่คู่สมรสไม่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น โดยที่มีเพศสัมพันธ์กันอย่างสม่ำเสมอ และไม่ได้คุมกำเนิดเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี หรือระยะเวลา 6 เดือน ในกรณีที่ฝ่ายหญิงมีอายุมากกว่า 35 ปี ขึ้นไป
   อ่านเพิ่มเติม >>