World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


มะเร็งเต้านม “มะเร็งอันดับ 1 ในผู้หญิง”

มะเร็งเต้านม “มะเร็งอันดับ 1 ในผู้หญิง”

 

มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในหญิงไทย เป็นมะเร็งอันดับต้นที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตในผู้หญิงไทย และในแต่ละวันจะมีผู้หญิงป่วยเป็นมะเร็งรายใหม่ วันละ 40 คน และมีผู้เสียชีวิตวันละ 10 คน ผู้ชายก็มีสิทธิ์เป็นมะเร็งเต้านมได้ พบได้ 1 ใน 100 ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทั้งหมด

 

 

มะเร็งเต้านมเกิดจากความผิดปกติของเซลล์ที่อยู่ในต่อมน้ำนมหรือท่อน้ำนม โดยเซลล์นี้จะแบ่งตัวผิดปกติไม่สามารถควบคุมได้ อาจมีการแพร่กระจายไปตามทางเดินน้ำเหลือง ไปสู่ต่อมน้ำเหลือง

 

ใครบ้างกลุ่มเสี่ยง “มะเร็งเต้านม”

 • อายุที่เพิ่มมากขึ้น สำหรับผู้หญิงในวัย 40 ปีขึ้นไป จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมที่เพิ่มขึ้น
 • ภาวะอ้วนน้ำหนักตัวเกิน
 • มีญาติสายตรงเป็นมะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่หรือมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
 • ใช้ยาคุมกำเนิดเป็นเวลานาน จะเพิ่มความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านมเล็กน้อย เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ใช้
 • มีประจำเดือนครั้งแรกก่อนอายุ 12 ปี หรือหมดประจำเดือนช้ากว่าอายุ 55 ปี 
 • มีบุตรคนแรกหลังอายุ 30 ปี หรือไม่เคยมีบุตร
 • ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 • รับประทานอาหารที่มีไขมันสูง ขาดการออกกำลังกาย
 • สูบบุหรี่ เครียด

 

สัญญาณเตือน เสี่ยงมะเร็งเต้านม

 • มีก้อนที่เต้านมหรือใต้แขน
 • มีน้ำผิดปกติไหลออกมาจากเต้านมที่เปลี่ยนแปลงไป
 • รูปร่างหรือขนาดของเต้านมที่เปลี่ยนแปลงไป
 • มีรอยย่น รอยบุ๋ม ผื่นคัน บริเวณลานหัวนม
 • มีอาการเจ็บปวดผิดปกติที่เต้านมหรือรักแร้
 • ผิวหนังของเต้านมมารอยนุ่ม รอยยุ่น ผิวหนังบวมหนาคล้ายผิใวเปลือกส้ม

 

ผู้หญิงทุกคนมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมได้ โดยมะเร็งเต้านมสามารถตรวจพบได้ในระยะเริ่มแรกของโรค...ถ้ารู้เร็ว นำไปสู่การรักษาทันท่วงที สามารถลดสูญเสียได้ ดังนั้นการตรวจคัดกรองจึงมีความสำคัญและเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสนใจ

 

สำหรับวิธีการตรวจมะเร็งเต้านมนั้นมีหลายวิธี ได้แก่

 • การตรวจเต้านมด้วยตนเอง
 • การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือพยาบาล
 • การตรวจเต้านมด้วยแมมโมแกรม (Mammogram Ultrasound) ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์เต้านม

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนแจ้งวัฒนะ (WMC)  

โทร. 02 836 9999 ต่อ 2621-3