World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันในเด็ก (Pediatric sudden cardiac arrest)

 

                   เป็นภาวะที่หัวใจหยุดทำงานโดยเฉียบพลัน  ซึ่งอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้ อุบัติการณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้มีประมาณ 0.8 ถึง 6.2 ต่อ 100,000 คนต่อปี และส่วนใหญ่พบในกลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี

 

                    ปัจจุบันหลายประเทศได้มีการตรวจคัดกรองโรคหัวใจในนักกรีฑาก่อนลงแข่งทุกคน  เนื่องจากมีการศึกษาทางสถิติพบว่า การเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันในนักกรีฑาสูงกว่าคนปกติถึง 2.5 เท่า ซึ่งในผู้ป่วยกลุ่มที่เสียชีวิตนี้จะไม่เคยทราบมาก่อนว่าตนเองเป็นโรคหัวใจ ดังนั้น จึงถือได้ว่า “ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน” นี้ กลายเป็นภัยเงียบที่อาจจะเกิดขึ้นกับทุกๆ คน ไม่ว่าจะเป็นในเด็กหรือผู้ใหญ่ หรือแม้แต่บุตรหลานของท่าน ก็อาจมีภาวะนี้ซ่อนอยู่ก็ได้

 

                     ทั้งนี้  สาเหตุที่พบได้มากที่สุด คือ กลุ่มที่มีความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น โรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ เป็นต้น

 

ท่านจะทราบได้อย่างไรว่าบุตรหลานของท่านที่วิ่งเล่นอยู่นั้นมีความผิดปกติของหัวใจซ่อนอยู่

 

ความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน  ตัวอย่างเช่น

1. บุตรหลานของท่านเคย เป็นลมหรือหมดสติ ระหว่างหรือหลังการออกกำลังกาย หรือไม่

2. บุตรหลานของท่านเคย เหนื่อย หายใจไม่อิ่ม แน่นหน้าอก ระหว่างการออกกำลังกาย หรือไม่

3. บุตรหลานของท่าน ดูเหนื่อยขณะออกกำลังกายมากกว่าเด็กคนอื่น หรือไม่

4. เคยมีแพทย์แนะนำให้ท่าน พาบุตรหลานของท่านไปตรวจหัวใจ หรือไม่

5. บุตรหลานของท่าน เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นภาวะ ดังต่อไปนี้หรือไม่ เช่น ภาวะชักไม่ทราบสาเหตุ หอบจากการออกกำลังกาย โดยไม่สามารถควบคุมได้ด้วยยา หรือไม่

6. ครอบครัวของท่านมีประวัติดังต่อไปนี้ เช่น เสียชีวิตจากโรคหัวใจ เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ จมน้ำเสียชีวิต เป็นลมและเคยชักโดยไม่ทราบสาเหตุ ก่อนอายุ 50 ปี หรือไม่

 

                    หากท่านสงสัยว่าบุตรหลานของท่านมีความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น แม้เพียงหนึ่งข้อ ให้ท่านรีบพาบุตรหลาน มาพบกุมารแพทย์โรคหัวใจ เพื่อทำการตรวจร่างกายโดยละเอียด เพราะหากพบความผิดปกติได้เร็ว ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการที่จะได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องและการดูแลรักษาภายใต้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ เพื่อลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนและการเสียชีวิตอย่างกะทันหันได้

 

 โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจเด็ก A

                   สำหรับการตรวจสุขภาพหัวใจทั่วไป เหมาะสำหรับ เด็กที่ไม่มีประวัติความเสี่ยงและตรวจร่างกายไม่พบความผิดปกติใด ๆ แต่ต้องการตรวจเพื่อคัดกรองความผิดปกติเบื้องต้นในโรคหัวใจบางชนิด เช่น กล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ หัวใจเต้นผิดจังหวะ และสามารถเก็บผลการตรวจหัวใจนี้ไว้เป็นข้อมูลพื้นฐานประจำตัวเพื่อใช้เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของหัวใจในอนาคตได้

  • ซักประวัติและตรวจร่างกายอย่างละเอียดโดยกุมารแพทย์โรคหัวใจ
  • ถ่ายภาพรังสีทรวงอก (chest x ray)
  • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiography: EKG)

*(echocardiography)

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจเด็ก B

      สำหรับการตรวจสุขภาพหัวใจแบบเจาะลึก เหมาะสำหรับเด็กที่มีประวัติความเสี่ยงหรือตรวจร่างกายพบความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด โดยโปรแกรมนี้ จำเป็นต้องเพิ่มการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ (echocardiography) ซึ่งเป็นการตรวจที่สามารถเห็นกายภาพและการทำงานของหัวใจ เช่น กล้ามเนื้อ ผนัง และลิ้นหัวใจ โดยการตรวจชนิดนี้ไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดใดๆกับเด็ก อีกทั้งยังทำให้การวินิจฉัยโรคมีความถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น

  • ซักประวัติและตรวจร่างกายอย่างละเอียดโดยกุมารแพทย์โรคหัวใจ
  • ถ่ายภาพรังสีทรวงอก (chest x ray)
  • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiography: EKG)
  • ตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ (Echocardiography)