World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


ตู้เพาะเลี้ยงตัวอ่อน EmbryoScope

 

ตู้เพาะเลี้ยงตัวอ่อน EmbryoScope

 

         ตัวอ่อนที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีแนวโน้มที่จะสามารถเจริญเติบโตเป็นทารกที่สมบูรณ์ในครรภ์ คือหัวใจสำคัญที่จะทำให้การรักษามีบุตรยากเป็นไปอย่างประสบความสำเร็จ แต่ก่อนที่จะมีตัวอ่อนที่แข็งแรงนั้น ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนในตู้เลี้ยงตัวอ่อนควรจะมีคุณภาพและรบกวนตัวอ่อนน้อยที่สุด

 

         กระบวนการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนแบบเดิมนั้น จะต้องมีการเปิดปิดตู้บ่อยครั้ง เพื่อตรวจสอบและประเมินผ่านกล้องจุลทรรศน์ ส่งผลให้สภาวะแวดล้อม อุณหภูมิ ความชื้น และอากาศรอบ ๆ ตัวอ่อนเปลี่ยนแปลง ทั้งยังเป็นการรบกวนพัฒนาการของตัวอ่อน

 

         แต่เทคโนโลยีของตู้ EmbryoScope” จะเป็นระบบที่ไม่จำเป็นต้องนำตัวอ่อนออกนอกระบบจนกว่าจะโตเต็มที่ โดยใช้ระบบช่องขนาดเล็กในการลำเลียงสารอาหารระหว่างกลุ่มตัวอ่อน ทั้งยังติดตั้งกล้องจุลทรรศน์ถ่ายทอดวิดีโอของตัวอ่อน เพื่อติดตามพัฒนาการและการเจริญเติบโตตลอดเวลาขณะที่ตัวอ่อนอยู่ในตู้ EmbryoScope นอกจากนี้แล้วระบบเลี้ยงที่เสถียร ไม่ต้องเปิดตู้บ่อย ๆ จะทำให้ค่ารอบตัว อาทิ แสง อากาศ ความชื้น และอุณหภูมิคงที่ ส่งผลให้ตัวอ่อนเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ เพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จของการตั้งครรภ์

 

         ทุกขั้นตอนของกระบวนการคือส่วนสำคัญ ดังนั้น หากมีข้อสงสัยหรือต้องการปรึกษาเพิ่มเติมควรเข้าพบแพทย์ทันที เพราะตัวอ่อนที่ดีคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ


บทความโดย

ศูนย์ผู้มีบุตรยาก เวิลด์เมดิคอล (World ART Center @ WMC Hospital) ชั้น 4

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนแจ้งวัฒนะ (WMC)

โทร 02-836-9999 ต่อ 4706