World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


ตรวจวัดระดับภูมิ หลังฉีดวัคซีนโควิด-19

 

ตรวจวัดระดับภูมิ หลังฉีดวัคซีนโควิด-19

          การตรวจภูมิคุ้มกันโควิด เป็นการตรวจระดับภูมิทั้งก่อนและหลังรับวัคซีนหรือตรวจหลังติดเชื้อ สำหรับผู้ที่ต้องการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของภูมิต้านทานในร่างกาย ซึ่งการตรวจนี้เป็นการตรวจเพื่อทราบระดับภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นเท่านั้น ไม่ได้สามารถยืนยันว่าป้องกันการติดเชื้อได้ 100%

 

ตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19คืออะไร

การตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19 คือ การตรวจระดับภูมิต้านทาน (Antibody) ชนิด IgG หรือ IgM ในร่างกายที่มีต่อเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 หลังจากที่เคยได้รับเชื้อมาก่อนหรือหลังจากการได้รับวัคซีนโควิด-19  

 

ตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19” เหมาะกับใคร

  • ผู้ที่ต้องการทราบระดับภูมิต้านทานตอบสนองต่อการฉีดวัคซีนหรือหลังติดเชื้อ
  • ผู้ที่ต้องการทราบความสามารถของภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัสโควิด-19

 

การตรวจภูมิหลังการฉีดวัคซีน มีถึง 3 รูปแบบ!

 

  • การตรวจหาภูมิหลังฉีดวัคซีนแบบ Rapid Screening Test คือ การตรวจเลือดเพื่อหาระดับภูมิต้านทานเชื้อ SARS-CoV-2 เป็นการตรวจหาภูมิคุ้มกันเชิงคุณภาพชนิด IgM และ IgG  โดยการตรวจด้วยวิธีนี้จะรายงานผลว่าร่างกายมีหรือไม่มีภูมิคุ้มกัน เหมาะสำหรับ “ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วหรือเคยมีการติดเชื้อโควิด-19” ใช้เวลาในการรอผลเพียง 30 นาที
  •  
  • การตรวจหาภูมิหลังฉีดวัคซีนแบบ Quantitative เป็นการตรวจหาเชิงปริมาณของภูมิคุ้มกันชนิด IgG ต่อส่วนของ Spike Protein  สำหรับการตรวจด้วยวิธีนี้จะรายงานผลว่ามีหรือไม่มีภูมิคุ้มกัน หลังจากเคยติดเชื้อมาหรือหลังจากมีการฉีดวัคซีนแล้ว ในหน่วย AU/ml ว่าร่างกายมีปริมาณภูมิคุ้มกันเท่าไร โดยใช้เวลารอผลเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น
  •  
  • การตรวจหาภูมิหลังฉีดวัคซีนแบบ Covid-19 Neutralizing Antibody  เป็นการตรวจภูมิคุ้มกัน ดูความสามารถในการยับยั้งการเข้าสู่เซลล์ของเชื้อไวรัส Covid-19 และตรวจหาภูมิคุ้มกันเชิงคุณภาพชนิด IgM และ IgG  ซึ่งวิธีนี้จะรายงานผลว่าในร่างกายของเรามีหรือไม่มีภูมิคุ้มกัน  และสามารถตรวจวัดเปอร์เซ็นต์การยับยั้งเชื้อโควิด-19 ที่เกิดจากการฉีดวัคซีนได้ ระยะเวลาการรอผลคือ 5 วันทำการ

 

เตรียมตัวก่อนตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19”

  • ควรตรวจหลังฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว 14-28 วัน (ขึ้นกับชนิดวัคซีนที่ฉีด) แต่ไม่ควรนานเกิน 3 เดือน
  • ไม่ต้องงดน้ำ งดอาหาร

    

การตรวจวัดภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีน ไม่ใช่การตรวจเพื่อความสบายใจเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ท่านทราบภูมิคุ้มกันและประสิทธิภาพของวัคซีนที่ได้รับ รวมถึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ช่วยในการพิจารณาการเข้ารับวัคซีน แต่อย่างไรแล้ว การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อด้วยวิธีอื่นๆ เช่น การสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และรักษาระยะห่าง ในช่วงที่ยังมีการระบาดของโรค COVID-19 ยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราทุกคนปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด-19

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/นัดหมาย

ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check Up Center) ชั้น 4

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนแจ้งวัฒนะ  (WMC)

โทร. 02-836-9999 ต่อ 4921-3