World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


การตรวจหาและติดตามโรคเข่าเสื่อมระยะเริ่มต้นด้วย Ultrasound

เนื่องจากโรคเข่าเสื่อมในระยะเริ่มต้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงและเสื่อมของกระดูกอ่อน จึงไม่สามารถพบได้จาก x-ray ปกติซึ่งเห็นการเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อเลยระยะเริ่มแรกของโรคข้อเข่าเสื่อมไปแล้ว Ultrasound จึงมีบทบาทในการวินิจฉัยระยะเริ่มต้นของโรคข้อเข่าเสื่อม โดยมีความน่าเชื่อถือในตำแหน่งต่างๆ ดังได้กล่าวต่อไป

 

ชนิดและตำแหน่งที่มีความน่าเชื่อถือในการวินิจฉัยโรคข้อเข่าเสื่อมด้วย Ultrasonography ได้แก่

- กระดูกอ่อนข้อเข่า (Articular cartilage)

- เนื้อเยื่อหุ้มข้อเข่า (Capsule)

- ความหนาของเยื่อข้อเข่า (Synovial membrane)

- ขอบเขตของข้อเข่า (Joint margins)

โดยแต่ละตำแหน่งจะมีวิธีการและวิธีวินิจฉัยแตกต่างกัน

 

 

การตรวจวินิจฉัยสามารถทำได้

- ผู้ป่วยเริ่มมีอาการปวดเข่า แต่ไม่แน่ใจว่าเกิดจากโรคข้อเข่าเสื่อมหรือไม่

- ผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 45 ปี ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคเข่าเสื่อม, มีน้ำหนักตัวมากหรือมีกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อม

- ใช้ตรวจติดตาม ผลจากการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยวิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น รับประทานยา, ฉีดยา, หรือกายภาพบำบัด

- ตรวจแยกโรคข้อเขาเสื่อมทั่วไป กับโรคข้อเข่าเสื่อมจากโรค Rheumatiod ในระยะเริ่มต้น

- ตรวจหาถุงน้ำหลังเข่า (Baker’s cyst) ขนาดเล็ก ซึ่งอาจพบได้ในโรคข้อเข่าเสื่อมระยะเริ่มต้น

 

ทั้งนี้หากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะเริ่มต้น ย่อมสามารถได้รับการรักษาที่ถูกต้อง และได้รับการกายภาพบัติรวมไปถึงการปรับกิจกรรมต่างๆ ได้เหมาะสมต่อไป

นอกจากนี้ แพทย์สามารถทราบถึงผลการรักษาว่า วิธีการหรือยาที่ใช้รักษาผู้ป่วยนั้นได้ผลดีหรือไม่ สามารถเปลี่ยนหรือเลือกวิธีที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายได้อย่างถูกต้อง

 

บทความโดย : นพ.เกรียงศักดิ์  เล็กเครือสุวรรณ  แพทย์ผู้ชำนาญการด้านออร์โธปิดิกส์  โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :  ศูนย์ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์เฉพาะทาง ชั้น  2  โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

โทร 02-836-9999 ต่อ 2621-2