World Medical Hospital (WMC), Thailand

Languageศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ( กายภาพบำบัด )
คำอธิบาย


ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ป้องกันความบกพร่องในการเคลื่อนไหว การบาดเจ็บซ้ำหรือภาวะแทรกซ้อน รวมไปถึงการส่งเสริมสุขภาพ ( โดยใช้บุคคลากรที่เกี่ยวข้องจากหลายสาขา )

การบริการ• การตรวจรักษา และฟื้นฟูผู้ที่มีปัญหาการเคลื่อนไหว ทั้งผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลและผู้ป่วยนอก ( ไป-กลับ )• การตรวจสภาพเส้นประสาท ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ด้วยวิธีการทางไฟฟ้าวินิจฉัย หรือ Electrodiagnostic Study• การรับผู้ป่วยทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูไว้นอนโรงพยาบาล เพื่อทำการรักษาและฟื้นฟูสภาพ• การรักษาเฉพาะที่ต่างๆ เช่น การฉีดยาเฉพาะที่เพื่อลดการเกร็งของกล้ามเนื้อ ( Local Antispastic Agent Injection ) , การฉีดยาเฉพาะจุดเพื่อลดอาการปวดกล้ามเนื้อ ( Myofascial Pain Release Injection)• การตรวจประเมิน รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ และป้องกันการบาดเจ็บซ้ำ แก่ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหว เช่น อัมพาตครึ่งซีกจากโรงหลอดเลือดสมอง ( Cerebral Vascular Disorder ) ,อัมพาตจากภาวะไขสันหลังได้รับบาดเจ็บ ( Spinal Cord Injury) , ความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวและพฤติกรรมภายหลังสมองได้รับบาดเจ็บ ( Traumatic Brain Injury ), อัลไซเมอร์ , พาร์กินสัน เป็นต้น• การตรวจประเมิน รักษา และฟื้นฟูผู้ที่มีโรคหรือความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อ ผู้ป่วยหลังผ่าตัด การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ข้อเสื่อม การขยับเคลื่อนข้อต่อ การฝึกเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ประคบร้อนเย็น กระตุ้นไฟฟ้า คลื่นเหนือเสียง การใช้เทคนิคเฉพาะทางกายภาพบำบัดประกอบการรักษา• ฟื้นฟูโรคในระบบหลอดเลือดหัวใจ และปอด รวมไปถึงการเพิ่มความทนทาน และการใช้ชีวิตได้โดยอิสระของผู้ป่วย• กายภาพบำบัดในผู้สูงวัย ซึ่งมีหลากหลายสภาวะเมื่อก้าวเข้าสู่วัยชรา เช่น ข้ออักเสบ ภาวะกระดูกบาง โรคอัลไซเมอร์ หลังเปลี่ยนข้อเข่าข้อสะโพก ภาวะการสูญเสียการทรงตัว โดยการให้โปรแกรมพิเศษที่ช่วยให้ผู้สูงวัยมีการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้น ลดอาการปวด และเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกาย• การดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหวในหญิงตั้งครรภ์ โดยเตรียมความพร้อมตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ และหลังคลอด• การให้บริการธาราบำบัด ด้วยคุณสมบัติของน้ำ ซึ่งจะเป็นได้ทั้งแรงต้านและแรงสนับสนุนช่วยพยุงส่วนของร่างกาย จึงสามารถฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพได้แม้แต่ผู้ที่มีอาการปวดเรื้อรัง เพื่อประสิทธิภาพนักกายภาพบำบัดจะออกแบบโปรแกรมการฝึกตามปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยในแต่ละราย เช่น การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ การออกกำลังกายคุณแม่ตั้งครรภ์ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีปัญหาทางระบบกล้ามเนื้อและข้อ การฝึกผู้ป่วยเด็กพิการทางสมอง การฝึกผู้ที่มีปัญหาทางระบบประสาท การส่งเสริมสุขภาพเด็กทารก

ขั้นตอนการเข้ารับบริการธาราบำบัด1. ผู้สนใจติดต่อลงทะเบียน และพบแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อตรวจประเมินร่างกายก่อนสมัครเข้ารับบริการ จากนั้นพบนักกายภาพบำบัดเพื่อรับคำแนะนำโปรแกรมที่เหมาะสม2. ก่อนเข้ารับบริการในครั้งแรก ให้ผู้ป่วยเข้ารับการอบรม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการธาราบำบัด3. นัดวันและเวลา หากมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วัน4. ยื่นบัตรนัด วัดไข้ ชีพจร ความดันโลหิต น้ำหนักตัว พร้อมรับ Aqua set จากนั้นทำความสะอาดร่างกายก่อนลงสระ หากสัญญาณชีพไม่เป็นไปตามข้อกำหนด งดให้บริการธาราบำบัด มั่นใจและปลอดภัยกับการดูแลมาตรฐานสระธาราบำบัด ทีมี่-มีการกรองและฆ่าเชื้อด้วยระบบสระน้ำเกลือมาตรฐานอุณหภูมิ 33 องศาเซลเซียส-มีการทดสอบอุณหภูมิ ค่า pH และระดับคลอรีน ( Free Cl จากเกลือ ) ทุกวัน3. ตรวจหาเชื้อโรคในน้ำภายในสระธาราบำบัด ในห้องปฏิบัติการ4. มีกระบวนการคัดกรองและตรวจร่างกายโดยแพทย์แก่ผู้รับบริการทุกท่านเพื่อความปลอดภัยและให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษาสูงสุด5. มีการออกแบบโปรแกรมการฝึกที่ออกแบบมาเฉพาะราย การจัดสรรนักกายภาพบำบัดและเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือตามอาการ และความสามารถของผู้ป่วย เน้นประสิทธิภาพการรักษา และเพิ่มความเป็นส่วนตัว6. มีการแยกสระธาราบำบัดให้เหมาะสมกับโปรแกรมการฝึกและตามความสามารถในการเคลื่อนย้าย เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มสถานที่ & ติดต่อ

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 3
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนเเจ้งวัฒนะ ( WMC )

โทร. 02-836-9999 ต่อ 3721-3

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

กายภาพบำบัดและธาราบำบัด มีพื้นที่การให้บริการ 3 ส่วน ได้แก่
1. ห้องรักษา ด้วยคลื่นและไฟฟ้า
2. ห้องฝึกและออกกำลังกาย
3. ห้องธาราบำบัด