World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล(WMC) เรามุ่งมั่นในการบริการด้านสุขภาพ ด้วยคุณภาพสูงสุด

โดยเชื่อมั่นว่า การผสมผสานความชำนาญของคณาจารย์แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์จะช่วยส่งมอบสุขภาพ และความสุขให้แก่ผู้ป่วย และผู้ใช้บริการได้อย่างครบครัน

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล หวังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน เป็นที่ได้ร่วมแสดงศักยภาพ และพัฒนาทักษะร่วมกับทีมงานมืออาชีพของเรา

ตำแหน่งงานว่าง: 29 ตำแหน่งงาน
ลำดับ รายละเอียด แผนก ตำแหน่ง ประกาศวันที่
1 พยาบาลวิชาชีพแผนก OR
คุณสมบัติ :
- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
- ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
- ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล
- มีประกาศนียบัตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง เช่น การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ, การบริหารจัดการพยาบาล, ACLS ฯลฯ เป็นต้น
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบคุณภาพโรงพยาบาล
- มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี
- มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีและการสื่อสารดี
- มีบุคลิกภาพดีและมีพฤติกรรมบริการดี
 
 
งานที่รับผิดชอบ :
- ให้การพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ
- ประสานงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
- ปฏิบัติตามนโยบายของโรงพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมาย
 

 

ฝ่ายการพยาบาล 2 22 มิถุนายน 2561 15:57:44
2 พยาบาลหอผู้ป่วยใน
คุณสมบัติ :
- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
- ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
- ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล
- มีประกาศนียบัตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง เช่น การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ, การบริหารจัดการพยาบาล, ACLS ฯลฯ เป็นต้น
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบคุณภาพโรงพยาบาล
- มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี
- มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีและการสื่อสารดี
- มีบุคลิกภาพดีและมีพฤติกรรมบริการดี
 
งานที่รับผิดชอบ :
- ให้การพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ
- ประสานงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
- ปฏิบัติตามนโยบายของโรงพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมาย
 
ฝ่ายการพยาบาล 10 15 มิถุนายน 2561 11:48:51
3 พยาบาลแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
คุณสมบัติ :
- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
- ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
- ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล
- มีประกาศนียบัตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง เช่น การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ, การบริหารจัดการพยาบาล, ACLS ฯลฯ เป็นต้น
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบคุณภาพโรงพยาบาล
- มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี
- มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีและการสื่อสารดี
- มีบุคลิกภาพดีและมีพฤติกรรมบริการดี
 
 
งานที่รับผิดชอบ :
- ให้การพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ
- ประสานงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
- ปฏิบัติตามนโยบายของโรงพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายการพยาบาล 1 15 มิถุนายน 2561 11:52:22
4 พยาบาลวิชาชีพแผนก GI
คุณสมบัติ
- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
- ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
- ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบคุณภาพโรงพยาบาล
- มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี
- มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีและการสื่อสารดี
- มีบุคลิกภาพดีและมีพฤติกรรมบริการดี
 
งานที่รับผิดชอบ
 - ให้การพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ
 - ประสานงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
 - ปฏิบัติตามนโยบายของโรงพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายการพยาบาล 1 15 มิถุนายน 2561 12:03:54
5 พยาบาลวิชาชีพแผนกห้องคลอด

คุณสมบัติ

- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี

- ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต

- ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล

- มีประกาศนียบัตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง

- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบคุณภาพโรงพยาบาล

- มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี

- มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

- มีมนุษยสัมพันธ์ดีและการสื่อสารดี

- มีบุคลิกภาพดีและมีพฤติกรรมบริการดี

 

งานที่รับผิดชอบ

 - ให้การพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ

 - ประสานงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ

 - ปฏิบัติตามนโยบายของโรงพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายการพยาบาล 1 15 มิถุนายน 2561 12:04:26
6 ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยแผนกห้องผ่าตัด
คุณสมบัติ
- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
- ประกาศนียบัตรดูแลเด็กเล็ก,ดูแลผู้สูงอายุ
- มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี
- มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีและการสื่อสารดี
- มีบุคลิกภาพดีและมีพฤติกรรมบริการดี
- มีประสบการณ์ห้องผ่าตัด
 
งานที่รับผิดชอบ 
- ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วย
- จัดเก็บ จัดเตรียมวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องใช้ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
- การดูแลสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานให้สะอาด เป็นระเบียบ สะดวกต่อการปฏิบัติงาน
- การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมาย
 
ฝ่ายการพยาบาล 1 15 มิถุนายน 2561 12:04:39
7 ผู้ช่วยพยาบาล CSSD
คุณสมบัติ :
- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
- ประกาศนียบัตรดูแลเด็กเล็ก,ดูแลผู้สูงอายุ
- มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี
- มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีและการสื่อสารดี
- มีบุคลิกภาพดีและมีพฤติกรรมบริการดี
 
งานที่รับผิดชอบ :
- ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วย
- จัดเก็บ จัดเตรียมวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องใช้ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
- การดูแลสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานให้สะอาด เป็นระเบียบ สะดวกต่อการปฏิบัติงาน
- การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายการพยาบาล 1 15 มิถุนายน 2561 12:04:55
8 นักรังสีเทคนิค

คุณสมบัติ
- ปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
- ประสบการณ์ด้านงาน รังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 6 เดือน – 3 ปี
- ผ่านการปฏิบัติงานในสาขารังสีเทคนิค ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- ใบประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค

งานที่รับผิดชอบ
- มีความสามารถในการถ่ายภาพทางรังสีแบบทั่วไป (General X-RAYและ Portable X-ray) ในท่าที่เป็น Routine และ Special Technique ได้ รวมถึงสามารถตั้งค่า Parameter ต่างๆได้ถูกต้อง
- มีความสามารถในการใช้เครื่องเอ็กซเรย์ชนิด Fluoroscopy ถ่ายภาพทางรังสีในการตรวจแบบพิเศษได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาชีพ
- สามารถตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในแบบที่ไม่ซับซ้อนได้ และซับซ้อนได้
- สามารถตรวจ MRI, MRA, MRV แบบที่ไม่ซับซ้อนและเข้าใจในการใช้ Sequence แต่ละชนิดได้อย่างเหมาะสม

 

ฝ่ายการพยาบาล 1 15 มิถุนายน 2561 12:05:14
9 ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
คุณสมบัติ
- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
- เพศหญิง
- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
- ประกาศนียบัตรดูแลเด็กเล็ก,ดูแลผู้สูงอายุ
- มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี
- มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีและการสื่อสารดี
- มีบุคลิกภาพดีและมีพฤติกรรมบริการดี
 
งานที่ได้รับมอบหมาย
-เตรียมพร้อมผู้ป่วยในการเข้ารับบริการกายภาพบำบัด ช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมาที่ห้อง/เตียงรักษา แนะนำหรือช่วยเหลือผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน
-ต้อนรับผู้ป่วย และอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยในการรับการบริการ
-เตรียมวัดสัญญาณชีพ แจ้งนักกายภาพบำบัดเมื่อสัญญาณชีพไม่เป็นไปตามที่กำหนด
-ทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
ฝ่ายการพยาบาล 1 15 มิถุนายน 2561 12:05:27
10 เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วย

คุณสมบัติ :

 • เพศหญิง/ชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา บัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการเงิน การบัญชี และงานบริการ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ, ความซื่อสัตย์, ความละเอียด รอบคอบ, มีปฎิภาณไหวพริบ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

งานที่รับผิดชอบ :

 • รับลงทะเบียนผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
 • รับชำระค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยนอกและใน
 • ประสานงานบริษัทประกัน หรือบริษัทคู่สัญญา, ทำ Fax claim 
 • ดูแลรับผิดชอบงาน Admission
แผนกแคชเชียร์ 2 15 มิถุนายน 2561 12:07:53
11 IT Manager

Qualifications :
- Bachelor Degree or higher in Computer science or MIS
- experience 5 year
- Management skill & Hospital workflow

 

Job Responsibility :
1. Configuring  Troubleshooting, Planning,Designing and Managing for IT System

2. Investigating and coordination with peers/cross team to perform root cause analysis
3. Collection history of performance data to produce and planning
4. With pro-active tool, monitor, evaluate (performance, availability and reliability) and suggest for system health status and improvement
5. Responsible for implementatation, configuration and maintenance system according to standard identify and comply with security guideline related windows platform support
6. Information Security Management
7. Risk Management/Business Continuity Plan
8. Web and eMail Security
9. Database Analysis
10. Secure Authentication / Indentity Management                              
11. Resolve significant system problems to ensure optimum system operation
12. Maintain and report IT system

แผนก ICT 1 15 มิถุนายน 2561 12:05:51
12 Programmer
ลักษณะงาน
- มีความรู้ในการจัดการและดูและระบบ Server & Network
- สามารถเขียนโปรแกรมและใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
- สามารถควบคุมและดูแลฮาร์ตแวร์ หรือซอฟแวร์ และติดตั้งซอฟแวร์ได้
- สามารถซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ได้
 
คุณสมบัติ
- จบปริญญาตรีสาขา Computer เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ชาย หรือ หญิง
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- มีความขยันหมั่นเพียรและมีความอดทน
แผนก ICT 1 15 มิถุนายน 2561 12:06:10
13 ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน
เนื้อหางาน :
1. ปิดงบการเงิน และจัดทำงบการเงินสำหรับไตรมาส และ งบการเงินประจำปี
2. ดูแลตรวจสอบด้านการบันทึกบัญชี ภาษี ทรัพย์สินของบริษัท
3.ดูแลตรวจสอบเอกสารด้านบัญชีและการเงินที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 
คุณสมบัติ :
1.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี ขึ้นไป
2.มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี และการปิดงบการเงิน 2 ปีขึ้นไป
3. ใช้โปรแกรม MS. Office ได้อย่างดี
4. หากมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. หากมีทักษะการใช้โปรแกรม PeopleSoft จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป 
 
แผนกบัญชีการเงิน 1 15 มิถุนายน 2561 11:57:41
14 เจ้าหน้าที่ตัดต่อวีดีโอ-ถ่ายภาพ
คุณสมบัติ :
- วุฒิปริญญาตรี
- ภาษาอังกฤษในระดับใช้งาน
- ใช้ Microsoft office ได้
- ใช้โปรแกรมตัดต่อ Photoshop ,Premier,Illustrator ,ถ่ายภาพ
- ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1-3 ปี
- ผ่านงานด้านโปรดักส์ชั่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
งานที่รับผิดชอบ :
- ดูแลงานด้านการถ่ายวีดีโอและตัดต่อวีดีโอ
- ถ่ายรูปกิจกรรมต่างๆของทางโรงพยาบาล (สามารถใช้กล้องถ่ายรูปได้อย่างชำนาญ) 
- มีความรู้ด้านการใช้โปรแกรมตัดต่อภาพต่างๆได้ดี
- ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆของแผนกการตลาด
แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 10 กรกฎาคม 2561 10:31:54
15 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการลูกค้าต่างประเทศ

คุณสมบัติของผู้มาสมัคร

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับลูกค้าทางอีเมลล์
 • มีความสามารถในการสื่อสาร พูด- อ่าน-เขียน ได้ดี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น Microsoft outlook  Microsoft word
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีใจรักในการบริการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ให้บริการนัดหมายล่วงหน้า ให้ข้อมูลการบริการทั่วไปของโรงพยาบาลฯ แก่ลุกค้าผ่านทางช่องทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ / โทรศัพท์
 • ติดต่อประสานงานกับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่แผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องเหมาะสม
 • ดำเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุงฐานข้อมูลลูกค้าในระบบตามที่กำหนด ให้ถูกต้องครบถ้วน

 

การตลาดต่างประเทศ 2 15 มิถุนายน 2561 12:01:59
16 หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย

คุณสมบัติ

-เพศชาย อายุ25-35 ปี

-มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

 

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

-ดำเนินการดูแลรับผิดชอบดูแลความปลอดภัยและทรัพย์สิน ภายในโรงพยาบาล และโดยรอบโรงพยาบาลให้บริการด้านการจราจรภายในโรงพยาบาลและดูแลควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน รปภ.(บริษัทคู่สัญญา) ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของทางโรงพยาบาล และรายงานการประเมิณผลการปฏิบัติงานของพนักงาน รปภ.(คู่สัญญา) ให้บรรลุตามจุดประสงค์

-ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยต่อผู้ป่วย ครอบครัว ญาติ เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ ไม่ให้มีภยันอันตรายและเกิดการสูญหาย รวมทรัพย์สินของทางโรงพยาบาล พร้อมทั้งรองรับเหตุการณ์ในการเผชิญเกี่ยวกับแผนกฉุกเฉินต่างๆของทางโรงพยาบาล

 

ฝ่ายอาคาร-สถานที่ 1 15 มิถุนายน 2561 13:46:27
17 หัวหน้าสำนักงานผู้บริหารและงานเลขาแพทย์

คุณสมบัติ

-ปริญญาตรีเป็นต้นไป

-เพศหญิง อายุ25-30ปี

-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

-ประสบการณ์ทำงานการเป็นเลขาผู้บริหารและหรือเลขาแพทย์อย่างน้อย 1 ปี

-มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น Microsoft outlook  Microsoft word

 

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

- เพื่อทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานของสำนักผู้บริหารและเลขานุการฝ่ายการแพทย์ ทำหน้าที่ในส่วนของการประสานงานกับบุคลากรภายในและภายนอกองค์รวมถึงแพทย์ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยจะดำเนินการให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพและมาตรฐาน JCI และDNV พร้อมทั้งประสานงานระหว่างแพทย์กับแผนกต่างๆภายในโรงพยาบาลหรือบริษัทภายนอก

- ร่วมกับผ็อำนวยการโรงพยาบาลวางแผนการปฏิบัติงานของแพทย์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรมากที่สุด

- ดำเนินการวางเป้าหมายให้แพทย์ที่เข้ามาทำการรักษาในโรงพยาบาล คุณสมบัติของแพทย์ต้องผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐาน JCIและ DNV

 

สำนักผู้อำนวยการ 1 15 มิถุนายน 2561 17:21:37