World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล(WMC) เรามุ่งมั่นในการบริการด้านสุขภาพ ด้วยคุณภาพสูงสุด

โดยเชื่อมั่นว่า การผสมผสานความชำนาญของคณาจารย์แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์จะช่วยส่งมอบสุขภาพ และความสุขให้แก่ผู้ป่วย และผู้ใช้บริการได้อย่างครบครัน

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล หวังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน เป็นที่ได้ร่วมแสดงศักยภาพ และพัฒนาทักษะร่วมกับทีมงานมืออาชีพของเรา

ตำแหน่งงานว่าง: 12 ตำแหน่งงาน
ลำดับ รายละเอียด แผนก ตำแหน่ง ประกาศวันที่
1 UR Nurse
คุณสมบัติ :
- เพศหญิง
- ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
- ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
- มีประสบการณ์ UR NURSE
- มีความรู้เรื่องประกัน

 

ฝ่ายการพยาบาล 2 12 มิถุนายน 2562 09:47:43
2 พยาบาลวิชาชีพ OPD WELLNESS

คุณสมบัติ

- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี

- ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต

- ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล

- มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบคุณภาพโรงพยาบาล

- มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี

- มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

- มีมนุษยสัมพันธ์ดีและการสื่อสารดี

- มีบุคลิกภาพดีและมีพฤติกรรมบริการดี

 

งานที่รับผิดชอบ

 - ให้การพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ

 - ประสานงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ

 - ปฏิบัติตามนโยบายของโรงพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ฝ่ายการพยาบาล 2 12 มิถุนายน 2562 09:44:28
3 นักรังสีเทคนิค

คุณสมบัติ
- ปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
- ประสบการณ์ด้านงาน รังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 6 เดือน – 3 ปี
- ผ่านการปฏิบัติงานในสาขารังสีเทคนิค ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- ใบประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค

งานที่รับผิดชอบ
- มีความสามารถในการถ่ายภาพทางรังสีแบบทั่วไป (General X-RAYและ Portable X-ray) ในท่าที่เป็น Routine และ Special Technique ได้ รวมถึงสามารถตั้งค่า Parameter ต่างๆได้ถูกต้อง
- มีความสามารถในการใช้เครื่องเอ็กซเรย์ชนิด Fluoroscopy ถ่ายภาพทางรังสีในการตรวจแบบพิเศษได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาชีพ
- สามารถตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในแบบที่ไม่ซับซ้อนได้ และซับซ้อนได้
- สามารถตรวจ MRI, MRA, MRV แบบที่ไม่ซับซ้อนและเข้าใจในการใช้ Sequence แต่ละชนิดได้อย่างเหมาะสม

 

 

ฝ่ายการพยาบาล 1 12 มิถุนายน 2562 09:54:24
4 พยาบาลวิชาชีพ OPD Surg-Ortho
คุณสมบัติ
 
- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 
- ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 
- ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล
 
- มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบคุณภาพโรงพยาบาล
 
- มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี
 
- มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
 
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีและการสื่อสารดี
 
- มีบุคลิกภาพดีและมีพฤติกรรมบริการดี
 
 
 
งานที่รับผิดชอบ
 
- ให้การพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ
 
- ประสานงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
 
- ปฏิบัติตามนโยบายของโรงพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายการพยาบาล 1 12 มิถุนายน 2562 09:45:04
5 ผู้ช่วยพยาบาล
คุณสมบัติ
 
- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 
- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 
- ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 
- มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี
 
- มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
 
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีและการสื่อสารดี
 
- มีบุคลิกภาพดีและมีพฤติกรรมบริการดี
 
-ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป
 
งานที่รับผิดชอบ
 
- ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วย
 
- จัดเก็บ จัดเตรียมวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องใช้ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
 
- การดูแลสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานให้สะอาด เป็นระเบียบ สะดวกต่อการปฏิบัติงาน
 
- การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายการพยาบาล 3 12 มิถุนายน 2562 09:39:37
6 เจ้าหน้าที่การเงิน
คุณสมบัติ
 
-ปริญญาตรี สาขาการงิน
 
-เพศ หญิง อายุ 22-35 ปี
 
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 
- สามารถใช้ Microsoft Word , Microsoft Excel , โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับบัญชี
 
งานที่ได้รับมอบหมาย
 
-ให้บริการรับชำระค่าบริการรักษาพยาบาล แบบเงินสด และแบบเครดิตค่ารักษาพยาบาล ได้อย่างถูกต้องตามสิทธิ์การรักษาพยาบาลเอกสารประกอบการเบิกครบถ้วน ถูกคน รวดเร็ว ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 
 
-ให้บริการเครดิตในผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ์บริษัทประกันและบริษัทคู่สัญญา
แผนกการเงิน 1 12 มิถุนายน 2562 09:43:28
7 เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
คุณสมบัติ
 
-ป.ตรี ทุกสาขา
 
-หน้าตาดี บุคลิกดี
 
-อายุ22 -35 ปี
 
-มีใจรักบริการ
 
-ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 
-ทำงานเป็นกะได้
- 1 12 มิถุนายน 2562 09:50:05
8 เจ้าหน้าที่นำส่งผู้ป่วย
คุณสมบัติ
 
-จบการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
 
-เพศชาย อายุ22-35ปี
 
-ทำงานเป็นกะได้
 
-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

แผนกสนับสนุนงานทั้วไป 1 12 มิถุนายน 2562 09:51:56