World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล(WMC) เรามุ่งมั่นในการบริการด้านสุขภาพ ด้วยคุณภาพสูงสุด

โดยเชื่อมั่นว่า การผสมผสานความชำนาญของคณาจารย์แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์จะช่วยส่งมอบสุขภาพ และความสุขให้แก่ผู้ป่วย และผู้ใช้บริการได้อย่างครบครัน

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล หวังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน เป็นที่ได้ร่วมแสดงศักยภาพ และพัฒนาทักษะร่วมกับทีมงานมืออาชีพของเรา

ตำแหน่งงานว่าง: 21 ตำแหน่งงาน
ลำดับ รายละเอียด แผนก ตำแหน่ง ประกาศวันที่
1 ผู้ช่วยพยาบาลแผนกหอผู้ป่วยใน
คุณสมบัติ :
- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
- ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล/ดูแลเด็กเล็ก,ดูแลผู้สูงอายุ
- มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี
- มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีและการสื่อสารดี
- มีบุคลิกภาพดีและมีพฤติกรรมบริการดี
 
งานที่รับผิดชอบ :
- ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วย
- จัดเก็บ จัดเตรียมวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องใช้ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
- การดูแลสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานให้สะอาด เป็นระเบียบ สะดวกต่อการปฏิบัติงาน
- การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายการพยาบาล 3 25 เมษายน 2561 16:57:20
2 พยาบาลวิชาชีพแผนก GI
คุณสมบัติ
- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
- ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
- ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบคุณภาพโรงพยาบาล
- มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี
- มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีและการสื่อสารดี
- มีบุคลิกภาพดีและมีพฤติกรรมบริการดี
 
งานที่รับผิดชอบ
 - ให้การพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ
 - ประสานงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
 - ปฏิบัติตามนโยบายของโรงพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายการพยาบาล 1 25 เมษายน 2561 16:40:20
3 พยาบาลวิชาชีพแผนก Regenerative
คุณสมบัติ
- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
- ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
- ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบคุณภาพโรงพยาบาล
- มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี
- มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีและการสื่อสารดี
- มีบุคลิกภาพดีและมีพฤติกรรมบริการดี
 
งานที่รับผิดชอบ
 - ให้การพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ
 - ประสานงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
 - ปฏิบัติตามนโยบายของโรงพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมาย
 
ฝ่ายการพยาบาล 1 27 มีนาคม 2561 17:24:44
4 พยาบาลวิชาชีพแผนกไตเทียม
คุณสมบัติ
- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
- ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
- ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล
- มีประกาศนียบัตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง 
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบคุณภาพโรงพยาบาล
- มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี
- มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีและการสื่อสารดี
- มีบุคลิกภาพดีและมีพฤติกรรมบริการดี
 
งานที่รับผิดชอบ
 - ให้การพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ
 - ประสานงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
 - ปฏิบัติตามนโยบายของโรงพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายการพยาบาล 1 27 มีนาคม 2561 17:24:57
5 พยาบาลวิชาชีพแผนกห้องคลอด

คุณสมบัติ

- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี

- ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต

- ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล

- มีประกาศนียบัตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง

- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบคุณภาพโรงพยาบาล

- มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี

- มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

- มีมนุษยสัมพันธ์ดีและการสื่อสารดี

- มีบุคลิกภาพดีและมีพฤติกรรมบริการดี

 

งานที่รับผิดชอบ

 - ให้การพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ

 - ประสานงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ

 - ปฏิบัติตามนโยบายของโรงพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายการพยาบาล 1 25 เมษายน 2561 16:42:03
6 ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยแผนกห้องผ่าตัด
คุณสมบัติ
- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
- ประกาศนียบัตรดูแลเด็กเล็ก,ดูแลผู้สูงอายุ
- มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี
- มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีและการสื่อสารดี
- มีบุคลิกภาพดีและมีพฤติกรรมบริการดี
- มีประสบการณ์ห้องผ่าตัด
 
งานที่รับผิดชอบ 
- ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วย
- จัดเก็บ จัดเตรียมวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องใช้ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
- การดูแลสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานให้สะอาด เป็นระเบียบ สะดวกต่อการปฏิบัติงาน
- การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมาย
 
ฝ่ายการพยาบาล 1 25 เมษายน 2561 16:46:08
7 ผู้ช่วยพยาบาล CSSD
คุณสมบัติ :
- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
- ประกาศนียบัตรดูแลเด็กเล็ก,ดูแลผู้สูงอายุ
- มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี
- มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีและการสื่อสารดี
- มีบุคลิกภาพดีและมีพฤติกรรมบริการดี
 
งานที่รับผิดชอบ :
- ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วย
- จัดเก็บ จัดเตรียมวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องใช้ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
- การดูแลสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานให้สะอาด เป็นระเบียบ สะดวกต่อการปฏิบัติงาน
- การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายการพยาบาล 1 27 มีนาคม 2561 16:58:23
8 ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยแผนก Advanced Opthalmology Department
คุณสมบัติ
- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
- ประกาศนียบัตรดูแลเด็กเล็ก,ดูแลผู้สูงอายุ
- มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี
- มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีและการสื่อสารดี
- มีบุคลิกภาพดีและมีพฤติกรรมบริการดี
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
-ให้การพยาบาลขั้นพื้นฐาน ภายใต้การควบคุมกำกับดูแลของพยาบาลวิชาชีพ 
-การให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ญาติเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ และป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้ป่วยตาม นโยบายของโรงพยาบาล
-การปฏิบัติตามหลักการ IPSGs
-การช่วยเหลือพยาบาลในการทำการจำหน่ายผู้ป่วยและการบันทึกฟอร์ม 
-ให้การช่วยเหลือแพทย์ พยาบาลในการตรวจรักษาการทำหัตถการ และการเตรียมตรวจพิเศษต่างๆ
 
ฝ่ายการพยาบาล 1 27 มีนาคม 2561 17:02:18
9 นักรังสีเทคนิค

คุณสมบัติ
- ปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
- ประสบการณ์ด้านงาน รังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 6 เดือน – 3 ปี
- ผ่านการปฏิบัติงานในสาขารังสีเทคนิค ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- ใบประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค

งานที่รับผิดชอบ
- มีความสามารถในการถ่ายภาพทางรังสีแบบทั่วไป (General X-RAYและ Portable X-ray) ในท่าที่เป็น Routine และ Special Technique ได้ รวมถึงสามารถตั้งค่า Parameter ต่างๆได้ถูกต้อง
- มีความสามารถในการใช้เครื่องเอ็กซเรย์ชนิด Fluoroscopy ถ่ายภาพทางรังสีในการตรวจแบบพิเศษได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาชีพ
- สามารถตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในแบบที่ไม่ซับซ้อนได้ และซับซ้อนได้
- สามารถตรวจ MRI, MRA, MRV แบบที่ไม่ซับซ้อนและเข้าใจในการใช้ Sequence แต่ละชนิดได้อย่างเหมาะสม

 

ฝ่ายการพยาบาล 1 27 มีนาคม 2561 17:07:26
10 ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
คุณสมบัติ
- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
- เพศหญิง
- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
- ประกาศนียบัตรดูแลเด็กเล็ก,ดูแลผู้สูงอายุ
- มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี
- มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีและการสื่อสารดี
- มีบุคลิกภาพดีและมีพฤติกรรมบริการดี
 
งานที่ได้รับมอบหมาย
-เตรียมพร้อมผู้ป่วยในการเข้ารับบริการกายภาพบำบัด ช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมาที่ห้อง/เตียงรักษา แนะนำหรือช่วยเหลือผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน
-ต้อนรับผู้ป่วย และอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยในการรับการบริการ
-เตรียมวัดสัญญาณชีพ แจ้งนักกายภาพบำบัดเมื่อสัญญาณชีพไม่เป็นไปตามที่กำหนด
-ทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
ฝ่ายการพยาบาล 1 27 มีนาคม 2561 17:10:14
11 ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย แผนกศูนย์สุขภาพดี

คุณสมบัติ

- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี

- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป

- ประกาศนียบัตรดูแลเด็กเล็ก,ดูแลผู้สูงอายุ

- มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี

- มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

- มีมนุษยสัมพันธ์ดีและการสื่อสารดี

- มีบุคลิกภาพดีและมีพฤติกรรมบริการดี

 

งานที่รับผิดชอบ 

- ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วย

- จัดเก็บ จัดเตรียมวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องใช้ให้เพียงพอต่อการใช้งาน

- การดูแลสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานให้สะอาด เป็นระเบียบ สะดวกต่อการปฏิบัติงาน

- การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ฝ่ายการพยาบาล 1 27 มีนาคม 2561 17:14:29
12 ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยแผนกศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
คุณสมบัติ
- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
- ประกาศนียบัตรดูแลเด็กเล็ก,ดูแลผู้สูงอายุ
- มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี
- มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีและการสื่อสารดี
- มีบุคลิกภาพดีและมีพฤติกรรมบริการดี
 
งานที่รับผิดชอบ 
- ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วย
- จัดเก็บ จัดเตรียมวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องใช้ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
- การดูแลสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานให้สะอาด เป็นระเบียบ สะดวกต่อการปฏิบัติงาน
- การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายการพยาบาล 1 27 มีนาคม 2561 17:16:37
13 IT Manager

Qualifications :
- Bachelor Degree or higher in Computer science or MIS
- experience 5 year
- Management skill & Hospital workflow

 

Job Responsibility :
1. Configuring  Troubleshooting, Planning,Designing and Managing for IT System

2. Investigating and coordination with peers/cross team to perform root cause analysis
3. Collection history of performance data to produce and planning
4. With pro-active tool, monitor, evaluate (performance, availability and reliability) and suggest for system health status and improvement
5. Responsible for implementatation, configuration and maintenance system according to standard identify and comply with security guideline related windows platform support
6. Information Security Management
7. Risk Management/Business Continuity Plan
8. Web and eMail Security
9. Database Analysis
10. Secure Authentication / Indentity Management                              
11. Resolve significant system problems to ensure optimum system operation
12. Maintain and report IT system

แผนก ICT 1 27 มีนาคม 2561 17:27:01
14 Programmer
ลักษณะงาน
- มีความรู้ในการจัดการและดูและระบบ Server & Network
- สามารถเขียนโปรแกรมและใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
- สามารถควบคุมและดูแลฮาร์ตแวร์ หรือซอฟแวร์ และติดตั้งซอฟแวร์ได้
- สามารถซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ได้
 
คุณสมบัติ
- จบปริญญาตรีสาขา Computer เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ชาย หรือ หญิง
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- มีความขยันหมั่นเพียรและมีความอดทน
แผนก ICT 1 27 มีนาคม 2561 17:27:33
15 Call Center Agent
คุณสมบัติ :
-ปวส , ปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
-เพศหญิง
-สถานะโสด
-ภาษาต่างประเทศ พอใช้ ( ถ้ามีคะแนนโทอิคจะพิจารณาปำนพิเศษ)
-สามารถใช้  Microsoft office ได้
 
หน้าที่รับผิดชอบ :
-บริการรับและต่อสายโทรศัพท์ และให้บริการเสียงตามสาย 
-ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน
-ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คำแนะนำในความรับผิดชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
-ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
Call Center 1 27 มีนาคม 2561 17:28:10
16 เจ้าหน้าที่การตลาด

คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาตรี
- สถานะภาพโสด
-ภาษาอังกฤษในระดับใช้งาน
- ใช้ Microsoft office ได้

งานที่ได้รับมอบหมาย
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายที่โรงพยาบาลกำหนด
-พัฒนาขีดความสามารถของตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยการเข้าอบรมตามที่โรงพยาบาลกำหนด
-ประเมิณความต้องการของลูกค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
-ปฏิบัติตามนโยบายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานในหน่วยงาน และแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
-ปฏิบัติตามเป้าหมายและระบบงานในแผนกตามที่กำหนด รวมถึงนโนบายจากผู้บริหารนำมาปฏิบัติ
 
แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 27 มีนาคม 2561 16:39:12
17 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี
คุณสมบัติ
-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
-เพศ ชาย/หญิง
 - ประสบการณ์ ขั้นต่ำ 1-2 ปีขึ้นไป
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
-สามารถใช้ Microsoft Word , Microsoft Excel , โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับบัญชี
** ถ้ามีประสบการณ์ด้านโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ **
 
งานที่ได้รับมอบหมาย
1.จัดทำงบการเงิน วิเคราะห์ข้อมูล พัฒนาระบบการบันทึกบัญชีและส่งรายงานต่างๆ ตามกำหนดเวลาเพื่อให้ทันกับการตัดสินใจของผู้บริหาร
2.งานด้านเจ้าหนี้การค้า
2.1. ทำการตรวจสอบข้อมูลก่อนจะทำการจ่ายเงินให้ Supplier เช่น การตรวจสอบความถูกต้องระหว่างใบแจ้งหนี้ที่ Supplier เรียกเก็บกับสินค้าที่หน่วยงาน Store ได้ทำการรับสินค้าว่ามีความถูกต้องตรงกัน
2.2. ทำการตรวจสอบข้อมูลก่อนจะทำการจ่ายเงินให้ Supplier เช่น การตรวจสอบยอดเงินในเช็ค การตรวจสอบยอดภาษีหัก ณ ที่จ่าย
2.3.จัดทำรายงานแผนการใช้เงินที่ต้องจ่ายให้กับ Supplier /ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ในแต่ละเดือน เพื่อช่วยในการบริหารกระแสเงินสด
2.4.ตรวจสอบการจัดทำแบบ ภงด.3. ภงด.53 ประจำเดือน  ของเจ้าหน้าที่ AP เพื่อนำส่งกรมสรรพกร
แผนกบัญชี 1 27 มีนาคม 2561 16:50:56
18 หัวหน้าแผนกแผนกพัฒนาบุคลากร
คุณสมบัติ
-ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
-อายุไม่เกิน 35 ปี
-ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
-มีประสบการณ์โรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.วางแผน และประสานการจัดอบรมในระดับองค์กร และระดับแผนก รวมถึงติดตาม และสนับสนุนให้การดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด
2.บริหารจัดการ และสนับสนุน ดำเนินการ และประสานงานส่งบุคลากรเข้าอบรมทั้งภายในและภายนอก
3.ประสานการประเมินสมรรถนะของบุคลากร (Competency) 
4.จัดทำความต้องการในการฝึกอบรม (Training Need) และแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)
5.จัดทำแผนการอบรมประจำปี 
6.ประสานกับโรงพยาบาลในเครือ ในการยื่นรายละเอียดการอบรมกับทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อขอรับรองหลักสูตรตามกฏหมายกำหนด  
7.เป็นวิทยากร/ที่ปรึกษาเกี่ยวกับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแผนก
แผนกทรัพยากรบุคคล 1 27 มีนาคม 2561 16:56:15
19 เจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาบุคลากร
คุณสมบัติ
- ปริญญาตรี
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
- มีประสบการณ์โรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- วางแผน และประสานการจัดอบรมในระดับองค์กร และระดับแผนก รวมถึงติดตาม และสนับสนุนให้การดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด
- บริหารจัดการ และสนับสนุน ดำเนินการ และประสานงานส่งบุคลากรเข้าอบรมทั้งภายในและภายนอก
- ประสานการประเมินสมรรถนะของบุคลากร (Competency) 
- จัดทำความต้องการในการฝึกอบรม (Training Need) และแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)
- จัดทำแผนการอบรมประจำปี 
- ประสานกับโรงพยาบาลในเครือ ในการยื่นรายละเอียดการอบรมกับทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อขอรับรองหลักสูตรตามกฏหมายกำหนด  
- เป็นวิทยากร/ที่ปรึกษาเกี่ยวกับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแผนก
 
แผนกทรัพยากรบุคคล 1 25 เมษายน 2561 16:51:34