World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล(WMC) เรามุ่งมั่นในการบริการด้านสุขภาพ ด้วยคุณภาพสูงสุด

โดยเชื่อมั่นว่า การผสมผสานความชำนาญของคณาจารย์แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์จะช่วยส่งมอบสุขภาพ และความสุขให้แก่ผู้ป่วย และผู้ใช้บริการได้อย่างครบครัน

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล หวังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน เป็นที่ได้ร่วมแสดงศักยภาพ และพัฒนาทักษะร่วมกับทีมงานมืออาชีพของเรา

ตำแหน่งงานว่าง: 26 ตำแหน่งงาน
ลำดับ รายละเอียด แผนก ตำแหน่ง ประกาศวันที่
1 พยาบาลวิชาชีพแผนก OR
คุณสมบัติ :
- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
- ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
- ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล
- มีประกาศนียบัตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง เช่น การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ, การบริหารจัดการพยาบาล, ACLS ฯลฯ เป็นต้น
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบคุณภาพโรงพยาบาล
- มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี
- มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีและการสื่อสารดี
- มีบุคลิกภาพดีและมีพฤติกรรมบริการดี
 
 
งานที่รับผิดชอบ :
- ให้การพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ
- ประสานงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
- ปฏิบัติตามนโยบายของโรงพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมาย
 

 

ฝ่ายการพยาบาล 2 12 กันยายน 2561 10:38:15
2 พยาบาลหอผู้ป่วยใน
คุณสมบัติ :
- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
- ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
- ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล
- มีประกาศนียบัตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง เช่น การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ, การบริหารจัดการพยาบาล, ACLS ฯลฯ เป็นต้น
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบคุณภาพโรงพยาบาล
- มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี
- มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีและการสื่อสารดี
- มีบุคลิกภาพดีและมีพฤติกรรมบริการดี
 
งานที่รับผิดชอบ :
- ให้การพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ
- ประสานงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
- ปฏิบัติตามนโยบายของโรงพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมาย
 
ฝ่ายการพยาบาล 10 12 กันยายน 2561 10:38:38
3 พยาบาลแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
คุณสมบัติ :
- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
- ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
- ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล
- มีประกาศนียบัตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง เช่น การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ, การบริหารจัดการพยาบาล, ACLS ฯลฯ เป็นต้น
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบคุณภาพโรงพยาบาล
- มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี
- มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีและการสื่อสารดี
- มีบุคลิกภาพดีและมีพฤติกรรมบริการดี
 
 
งานที่รับผิดชอบ :
- ให้การพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ
- ประสานงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
- ปฏิบัติตามนโยบายของโรงพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายการพยาบาล 1 12 กันยายน 2561 10:38:54
4 พยาบาลวิชาชีพแผนก GI
คุณสมบัติ
- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
- ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
- ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบคุณภาพโรงพยาบาล
- มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี
- มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีและการสื่อสารดี
- มีบุคลิกภาพดีและมีพฤติกรรมบริการดี
 
งานที่รับผิดชอบ
 - ให้การพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ
 - ประสานงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
 - ปฏิบัติตามนโยบายของโรงพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายการพยาบาล 1 19 กันยายน 2561 11:05:52
5 พยาบาลวิชาชีพแผนกห้องคลอด

คุณสมบัติ

- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี

- ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต

- ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล

- มีประกาศนียบัตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง

- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบคุณภาพโรงพยาบาล

- มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี

- มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

- มีมนุษยสัมพันธ์ดีและการสื่อสารดี

- มีบุคลิกภาพดีและมีพฤติกรรมบริการดี

 

งานที่รับผิดชอบ

 - ให้การพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ

 - ประสานงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ

 - ปฏิบัติตามนโยบายของโรงพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายการพยาบาล 1 12 กันยายน 2561 10:39:50
6 ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยแผนกห้องผ่าตัด
คุณสมบัติ
- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
- ประกาศนียบัตรดูแลเด็กเล็ก,ดูแลผู้สูงอายุ
- มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี
- มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีและการสื่อสารดี
- มีบุคลิกภาพดีและมีพฤติกรรมบริการดี
- มีประสบการณ์ห้องผ่าตัด
 
งานที่รับผิดชอบ 
- ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วย
- จัดเก็บ จัดเตรียมวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องใช้ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
- การดูแลสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานให้สะอาด เป็นระเบียบ สะดวกต่อการปฏิบัติงาน
- การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมาย
 
ฝ่ายการพยาบาล 1 12 กันยายน 2561 10:40:06
7 นักรังสีเทคนิค

คุณสมบัติ
- ปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
- ประสบการณ์ด้านงาน รังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 6 เดือน – 3 ปี
- ผ่านการปฏิบัติงานในสาขารังสีเทคนิค ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- ใบประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค

งานที่รับผิดชอบ
- มีความสามารถในการถ่ายภาพทางรังสีแบบทั่วไป (General X-RAYและ Portable X-ray) ในท่าที่เป็น Routine และ Special Technique ได้ รวมถึงสามารถตั้งค่า Parameter ต่างๆได้ถูกต้อง
- มีความสามารถในการใช้เครื่องเอ็กซเรย์ชนิด Fluoroscopy ถ่ายภาพทางรังสีในการตรวจแบบพิเศษได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาชีพ
- สามารถตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในแบบที่ไม่ซับซ้อนได้ และซับซ้อนได้
- สามารถตรวจ MRI, MRA, MRV แบบที่ไม่ซับซ้อนและเข้าใจในการใช้ Sequence แต่ละชนิดได้อย่างเหมาะสม

 

ฝ่ายการพยาบาล 2 12 กันยายน 2561 10:40:54
8 ผู้จัดการแผนกรังสี

คุณสมบัติ :
1. จบปริญญาตรี  สาขารังสีเทคนิค
2. มีประสบการณ์ด้านงานรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 3-5 ปี
มีประสบการณ์ด้านงานบริหารงานโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. มีใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี        

ค่าตอบแทนสูง+สวัสดิการดี มีค่าใบประกอบ , ค่าใบ RSO ฯลฯ

ฝ่ายการพยาบาล 1 12 กันยายน 2561 10:49:12
9 เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วย

คุณสมบัติ :

  • เพศหญิง/ชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา บัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการเงิน การบัญชี และงานบริการ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • มีใจรักงานบริการ, ความซื่อสัตย์, ความละเอียด รอบคอบ, มีปฎิภาณไหวพริบ
  • สามารถทำงานเป็นกะได้

งานที่รับผิดชอบ :

  • รับลงทะเบียนผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
  • รับชำระค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยนอกและใน
  • ประสานงานบริษัทประกัน หรือบริษัทคู่สัญญา, ทำ Fax claim 
  • ดูแลรับผิดชอบงาน Admission
แผนกแคชเชียร์ 2 19 กันยายน 2561 11:06:47
10 IT Manager

Qualifications :
- Bachelor Degree or higher in Computer science or MIS
- experience 5 year
- Management skill & Hospital workflow

 

Job Responsibility :
1. Configuring  Troubleshooting, Planning,Designing and Managing for IT System

2. Investigating and coordination with peers/cross team to perform root cause analysis
3. Collection history of performance data to produce and planning
4. With pro-active tool, monitor, evaluate (performance, availability and reliability) and suggest for system health status and improvement
5. Responsible for implementatation, configuration and maintenance system according to standard identify and comply with security guideline related windows platform support
6. Information Security Management
7. Risk Management/Business Continuity Plan
8. Web and eMail Security
9. Database Analysis
10. Secure Authentication / Indentity Management                              
11. Resolve significant system problems to ensure optimum system operation
12. Maintain and report IT system

แผนก ICT 1 12 กันยายน 2561 10:42:01
11 Programmer
ลักษณะงาน
- มีความรู้ในการจัดการและดูและระบบ Server & Network
- สามารถเขียนโปรแกรมและใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
- สามารถควบคุมและดูแลฮาร์ตแวร์ หรือซอฟแวร์ และติดตั้งซอฟแวร์ได้
- สามารถซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ได้
 
คุณสมบัติ
- จบปริญญาตรีสาขา Computer เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ชาย หรือ หญิง
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- มีความขยันหมั่นเพียรและมีความอดทน
แผนก ICT 1 12 กันยายน 2561 10:42:28
12 ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน
เนื้อหางาน :
1. ปิดงบการเงิน และจัดทำงบการเงินสำหรับไตรมาส และ งบการเงินประจำปี
2. ดูแลตรวจสอบด้านการบันทึกบัญชี ภาษี ทรัพย์สินของบริษัท
3.ดูแลตรวจสอบเอกสารด้านบัญชีและการเงินที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 
คุณสมบัติ :
1.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี ขึ้นไป
2.มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี และการปิดงบการเงิน 2 ปีขึ้นไป
3. ใช้โปรแกรม MS. Office ได้อย่างดี
4. หากมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. หากมีทักษะการใช้โปรแกรม PeopleSoft จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป 
 
แผนกบัญชีการเงิน 1 12 กันยายน 2561 10:42:57
13 เจ้าหน้าที่ตัดต่อวีดีโอ-ถ่ายภาพ
คุณสมบัติ :
- วุฒิปริญญาตรี
- ภาษาอังกฤษในระดับใช้งาน
- ใช้ Microsoft office ได้
- ใช้โปรแกรมตัดต่อ Photoshop ,Premier,Illustrator ,ถ่ายภาพ
- ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1-3 ปี
- ผ่านงานด้านโปรดักส์ชั่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
งานที่รับผิดชอบ :
- ดูแลงานด้านการถ่ายวีดีโอและตัดต่อวีดีโอ
- ถ่ายรูปกิจกรรมต่างๆของทางโรงพยาบาล (สามารถใช้กล้องถ่ายรูปได้อย่างชำนาญ) 
- มีความรู้ด้านการใช้โปรแกรมตัดต่อภาพต่างๆได้ดี
- ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆของแผนกการตลาด
แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 12 กันยายน 2561 10:43:22
14 หัวหน้าแผนกพัฒนาบุคลากร
คุณสมบัติ
-ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
-อายุไม่เกิน 35 ปี
-ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
-มีประสบการณ์โรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.วางแผน และประสานการจัดอบรมในระดับองค์กร และระดับแผนก รวมถึงติดตาม และสนับสนุนให้การดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด
2.บริหารจัดการ และสนับสนุน ดำเนินการ และประสานงานส่งบุคลากรเข้าอบรมทั้งภายในและภายนอก
3.ประสานการประเมินสมรรถนะของบุคลากร (Competency) 
4.จัดทำความต้องการในการฝึกอบรม (Training Need) และแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)
5.จัดทำแผนการอบรมประจำปี 
6.ประสานกับโรงพยาบาลในเครือ ในการยื่นรายละเอียดการอบรมกับทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อขอรับรองหลักสูตรตามกฏหมายกำหนด  
7.เป็นวิทยากร/ที่ปรึกษาเกี่ยวกับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแผนก
แผนกทรัพยากรบุคคล 1 12 กันยายน 2561 10:50:45