World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล(WMC) เรามุ่งมั่นในการบริการด้านสุขภาพ ด้วยคุณภาพสูงสุด

โดยเชื่อมั่นว่า การผสมผสานความชำนาญของคณาจารย์แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์จะช่วยส่งมอบสุขภาพ และความสุขให้แก่ผู้ป่วย และผู้ใช้บริการได้อย่างครบครัน

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล หวังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน เป็นที่ได้ร่วมแสดงศักยภาพ และพัฒนาทักษะร่วมกับทีมงานมืออาชีพของเรา

ตำแหน่งงานว่าง: 30 ตำแหน่งงาน
ลำดับ รายละเอียด แผนก ตำแหน่ง ประกาศวันที่
1 พยาบาลหอผู้ป่วยใน
คุณสมบัติ :
- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
- ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
- ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล
- มีประกาศนียบัตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง เช่น การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ, การบริหารจัดการพยาบาล, ACLS ฯลฯ เป็นต้น
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบคุณภาพโรงพยาบาล
- มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี
- มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีและการสื่อสารดี
- มีบุคลิกภาพดีและมีพฤติกรรมบริการดี
 
งานที่รับผิดชอบ :
- ให้การพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ
- ประสานงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
- ปฏิบัติตามนโยบายของโรงพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมาย
 
ฝ่ายการพยาบาล 10 7 พฤศจิกายน 2561 13:26:31
2 พยาบาลวิชาชีพแผนกไตเทียม
คุณสมบัติ
- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
- ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
- ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล
- มีประกาศนียบัตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง 
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบคุณภาพโรงพยาบาล
- มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี
- มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีและการสื่อสารดี
- มีบุคลิกภาพดีและมีพฤติกรรมบริการดี
 
งานที่รับผิดชอบ
 - ให้การพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ
 - ประสานงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
 - ปฏิบัติตามนโยบายของโรงพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายการพยาบาล 1 7 พฤศจิกายน 2561 13:25:47
3 ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยแผนกห้องผ่าตัด
คุณสมบัติ
- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
- ประกาศนียบัตรดูแลเด็กเล็ก,ดูแลผู้สูงอายุ
- มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี
- มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีและการสื่อสารดี
- มีบุคลิกภาพดีและมีพฤติกรรมบริการดี
- มีประสบการณ์ห้องผ่าตัด
 
งานที่รับผิดชอบ 
- ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วย
- จัดเก็บ จัดเตรียมวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องใช้ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
- การดูแลสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานให้สะอาด เป็นระเบียบ สะดวกต่อการปฏิบัติงาน
- การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมาย
 
ฝ่ายการพยาบาล 1 7 พฤศจิกายน 2561 13:27:18
4 พยาบาลวิชาชีพ OPD

คุณสมบัติ

- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี

- ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต

- ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล

- มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบคุณภาพโรงพยาบาล

- มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี

- มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

- มีมนุษยสัมพันธ์ดีและการสื่อสารดี

- มีบุคลิกภาพดีและมีพฤติกรรมบริการดี

 

งานที่รับผิดชอบ

 - ให้การพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ

 - ประสานงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ

 - ปฏิบัติตามนโยบายของโรงพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ฝ่ายการพยาบาล 3 7 พฤศจิกายน 2561 13:38:59
5 เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์

คุณสมบัติ

- วุฒิปริญญาตรี

- บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี

-ภาษาอังกฤษในระดับใช้งาน

- ใช้ Microsoft office ได้ดี

 

งานที่ได้รับมอบหมาย

- ดูแลสื่อออนไลน์ Facebook , Line@ , Instagram , Youtube , Website และ Shopping Online

- จัดทำ Content และวางแผนการสื่อสารผ่าน Social Media ทุกช่องทาง ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ขององค์กร พร้อมประสานงานเพื่อตอบคำถามลูกค้าออนไลน์ 

- วางแผนการซื้อโฆษณา วางแผนการโพสต์ และโปรโมชั่น บนสื่อออนไลน์
 
- สำรวจการตลาดออนไลน์ทุกรูปแบบ เพื่อนำมาพัฒนารูปแบบการตลาดออนไลน์ขององค์กร ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 
- วิเคราะห์ ประเมินสถิติข้อมูลทางออนไลน์ , Social Media ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสรุป และรายงานต่อผู้บริหารได้
 
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
แผนกการตลาด 1 7 พฤศจิกายน 2561 13:46:11
6 ผู้ช่วยพยาบาล CSSD
คุณสมบัติ :
- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
- ประกาศนียบัตรดูแลเด็กเล็ก,ดูแลผู้สูงอายุ
- มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี
- มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีและการสื่อสารดี
- มีบุคลิกภาพดีและมีพฤติกรรมบริการดี
 
งานที่รับผิดชอบ :
- ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วย
- จัดเก็บ จัดเตรียมวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องใช้ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
- การดูแลสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานให้สะอาด เป็นระเบียบ สะดวกต่อการปฏิบัติงาน
- การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาลตามที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายการพยาบาล 2 7 พฤศจิกายน 2561 13:27:40
7 เภสัชกร

คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาเภสัชศาสตร์
- มีสุขภาพกายและจิตดี ไม่พิการ ไม่ตาบอดสี มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความเป็นผู้นำ มีบุคลิกภาพดี
- มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรม ออกให้โดยสภาเภสัชกรรม

ลักษณะงาน
- บริหารงานเกี่ยวกับการใช้ยาในทางคลินิก
- การเฝ้าติดตามสถานการณ์ของโรคเฉพาะ ที่เกี่ยวกับยาและผลของยาทั้งโรคธรรมดาและซับซ้อน
- ทบทวนการใช้ยาอย่างละเอียดถี่ถ้วน
- ติดตามการรักษาโรคอย่างต่อเนื่อง
- ทำการปรุงยา
- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยทั่วไป
- ตรวจสอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการจ่ายยา
- ดูแลจัดเตรียมยาที่ไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์
- ให้คำปรึกษาและแนะนำผู้ป่วยถึงการใช้ยาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- ส่งต่อผู้ป่วยไปยังวิชาชีพสาธารณสุขอื่นที่ตรงกับโรคของผู้ป่วยมากกว่าถ้าจำเป็น
- ดูแล จัดเตรียม จัดหา และรักษาเภสัชภัณฑ์ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งาน

 

ฝ่ายการพยาบาล 1 7 พฤศจิกายน 2561 13:27:51
8 นักรังสีเทคนิค

คุณสมบัติ
- ปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
- ประสบการณ์ด้านงาน รังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 6 เดือน – 3 ปี
- ผ่านการปฏิบัติงานในสาขารังสีเทคนิค ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- ใบประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค

งานที่รับผิดชอบ
- มีความสามารถในการถ่ายภาพทางรังสีแบบทั่วไป (General X-RAYและ Portable X-ray) ในท่าที่เป็น Routine และ Special Technique ได้ รวมถึงสามารถตั้งค่า Parameter ต่างๆได้ถูกต้อง
- มีความสามารถในการใช้เครื่องเอ็กซเรย์ชนิด Fluoroscopy ถ่ายภาพทางรังสีในการตรวจแบบพิเศษได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาชีพ
- สามารถตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในแบบที่ไม่ซับซ้อนได้ และซับซ้อนได้
- สามารถตรวจ MRI, MRA, MRV แบบที่ไม่ซับซ้อนและเข้าใจในการใช้ Sequence แต่ละชนิดได้อย่างเหมาะสม

ฝ่ายการพยาบาล 2 7 พฤศจิกายน 2561 13:28:42
9 IT Manager

Qualifications :
- Bachelor Degree or higher in Computer science or MIS
- experience 5 year
- Management skill & Hospital workflow

 

Job Responsibility :
1. Configuring  Troubleshooting, Planning,Designing and Managing for IT System

2. Investigating and coordination with peers/cross team to perform root cause analysis
3. Collection history of performance data to produce and planning
4. With pro-active tool, monitor, evaluate (performance, availability and reliability) and suggest for system health status and improvement
5. Responsible for implementatation, configuration and maintenance system according to standard identify and comply with security guideline related windows platform support
6. Information Security Management
7. Risk Management/Business Continuity Plan
8. Web and eMail Security
9. Database Analysis
10. Secure Authentication / Indentity Management                              
11. Resolve significant system problems to ensure optimum system operation
12. Maintain and report IT system

แผนก ICT 1 7 พฤศจิกายน 2561 13:30:33
10 ICT Support
 คุณสมบัติ
- จบปริญญาตรีสาขา Computer เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ชาย หรือ หญิง
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- มีความขยันหมั่นเพียรและมีความอดทน
ลักษณะงาน
- มีความรู้ในการจัดการและดูและระบบ Server & Network
- สามารถเขียนโปรแกรมและใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
- สามารถควบคุมและดูแลฮาร์ตแวร์ หรือซอฟแวร์ และติดตั้งซอฟแวร์ได้
- สามารถซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ได้
 
 
แผนก ICT 5 7 พฤศจิกายน 2561 13:31:42
11 เจ้าหน้าที่การตลาด

คุณสมบัติ

- วุฒิปริญญาตรี

- บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี

-ภาษาอังกฤษในระดับใช้งาน

- ใช้ Microsoft office ได้ดี

 

งานที่ได้รับมอบหมาย
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายที่โรงพยาบาลกำหนด
-พัฒนาขีดความสามารถของตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยการเข้าอบรมตามที่โรงพยาบาลกำหนด
-ประเมิณความต้องการของลูกค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
-ปฏิบัติตามนโยบายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานในหน่วยงาน และแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
-ปฏิบัติตามเป้าหมายและระบบงานในแผนกตามที่กำหนด รวมถึงนโนบายจากผู้บริหารนำมาปฏิบัติ
 
แผนกการตลาดประกัน 1 7 พฤศจิกายน 2561 13:33:54
12 เจ้าหน้าที่นำส่งผู้ป่วย
คุณสมบัติ
- เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี 
- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
- มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับพอใช้
- มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีและการสื่อสารดี
- มีบุคลิกภาพดีและมีพฤติกรรมบริการดี
 
 
งานที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามนโยบาย/เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนก/ฝ่ายและองค์กร
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
- รักการบริการ
 
แผนกสนับสนุนงานทั้วไป 2 7 พฤศจิกายน 2561 13:35:12