World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


Map my Gene ค้นหาอัจฉริยะภาพที่ซ่อนอยู่ และเติมเต็มศักยภาพให้ลูกน้อยของคุณ
 
 
 
“Map my Gene”  เทคโนโลยีการเก็บเซลล์ที่กระพุ้งแก้ม เพื่อค้นหาอัจฉริยะภาพที่ซ่อนอยู่ 
เพื่อการวางแผนอนาคตที่ดีกว่า และเติมเต็มศักยภาพให้ลูกน้อยของคุณ
• ความฉลาดทางเชาว์ปัญญา ( IQ ) 
• ความฉลาดทางอารมณ์ ( EQ )
• บุคลิกภาพ ( CHARACTER ) 
• อัจฉริยะภาพทางด้านศิลปะ (  ARTISTIC ) 
• อัจฉริยะภาพทางด้านกีฬา  ( SPORTS )
• สมรรถภาพทางร่างกาย ( PHYSICAL FITNESS )  
• สุขภาพ  ( HEALTH ) 
• ความเสี่ยงต่อการติดสารเสพติด (  ADDICTION )
 
 
 
 
“ตัวช่วยที่จะทำให้คุณเข้าใจ และสร้างแนวทางการสอนบุตรหลานของคุณได้ดียิ่งขึ้น”
ราคา 55,000 บาท
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม และข้อมูลยืนยันเกี่ยวกับ “Map my Gene”
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์กุมารเวช (Pediatric Center)
ชั้น 2 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล
โทร. 02 836 9999 ต่อ 2721-2


ตั้งแต่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561

ราคา : 55,000 บาท