World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


การตรวจสุขภาพและความพร้อมในการตั้งครรภ์ ตรวจระดับของฮอร์โมนก่อนเริ่มการรักษา (ฝ่ายหญิง)

 

 

 

Pre Screening Test (Female)

 

การตรวจสุขภาพและความพร้อมในการตั้งครรภ์ ตรวจระดับของฮอร์โมนก่อนเริ่มการรักษา (ฝ่ายหญิง)

เพื่อประเมินสุขภาพและความพร้อมในการมีบุตร ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการตรวจก่อนเริ่มการรักษาทุกราย

 

ฝ่ายหญิง : Hepatitis B , Anti HBs , Anti-HIV, Rubella IgG, VDRL, CBC, ABO-RH screen, HB-Typing, TSH, Free T4

 

การตรวจความเข้มข้นของฮอร์โมนต่างๆ ในฝ่ายหญิง

การตรวจระดับของฮอร์โมน Estrogen, Progesterone, FSH, LH และ Prolactin  AMH ในเลือด เพื่อประเมินการทำงานของรังไข่ และแนวโน้มการตอบสนองของการตกไข่หลังจากได้รับการกระตุ้นแล้ว ให้เกิดการตอบสนองที่ดีและเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากภาวะรังไข่ถูกกระตุ้นมากเกินไป โดยมักจะทำร่วมกันกับการอัลตราซาวด์รังไข่

 

สอบถามข้อมูล ศูนย์ผู้มีบุตรยาก เวิลด์เมดิคอล (World ART Center @ WMC Hospital)  

Line : @worldart   โทร. 02 836 9999 ต่อ 4706

 ตั้งแต่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 ธันวาคม 2563