World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


โปรแกรมตรวจสุขภาพ ความเสี่ยงไขมันในเลือดสูง

 

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

1. ราคาดังกล่าวนี้ไม่รวมค่าแพทย์/ LDL คำนวณโดยแพทย์

2. ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น

3. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. แพ็คเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดอื่นได้

5. ราคาโปรโมชั่น 1-28 กุมภาพันธ์ 2562

6. สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2562

 

***โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายการตรวจ  เงื่อนไข การยกเลิกโปรแกรมและสิทธิประโยชน์ต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***ตั้งแต่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

ราคา : 990 บาท