World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


แพ็คเกจตรวจสุขภาพหัวใจ Heart Screening Program

 

 

 

เพราะหัวใจมีแค่ดวงเดียว ทำหน้าที่สำคัญที่คอยสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย ต้องทำงานตลอด 24 ชม.  มาร่วมดูแลหัวใจให้มีสุขภาพดี ด้วยการตรวจเช็คสภาพหัวใจก่อนเกิดอาการ  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 

ผู้ที่มีปัจจัยดังต่อไปนี้ อาจหมายถึงการมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจที่มากขึ้น ได้แก่

1. ผู้ที่มีอายุ ตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป

2. ผู้ที่มีความเสียงต่อการเกิดโรคทางเส้นเลือดหัวใจ ได้แก่

          ผู้ป่วยเบาหวาน    

          ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

          ผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง

          ผู้ที่สูบบุหรี่

          ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจ

3. ผู้ที่มีอาการหรือสงสัยว่ามีโรคทางหัวใจ เช่น เหนื่อยง่าย  , มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก โดยเฉพาะเวลาออกแรง , หัวใจเต้นผิดปกติ

4. ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้คน เช่น พนักงานขับรถโดยสาร , พนักงานคุมเครื่องจักร

 

การตรวจเช็คหัวใจประกอบด้วย

1. พบแพทย์เฉพาะทางด้านหัวใจ  เพื่อซักประวัติ  ตรวจร่างกาย พร้อมให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพหัวใจ

2. แพทย์จะพิจารณาเลือกโปรแกรมตรวจให้มีความเหมาะสมในแต่ละบุคคล

3. ตรวจเช็คเลือดเพื่อดูความเสี่ยงทางหัวใจและความผิดปกติหรือปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ

4. การตรวจกราฟไฟฟ้าหัวใจขณะอยู่นิ่งๆ (EKG)

5. การตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ Chest (PA upright)

6. ตรวจการทำงานของตับ  Alanine Transaminase (ALT/SGPT) 

7. การตรวจเช็คสมรรถภาพหัวใจ  โดยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาเลือกโปรแกรมตรวจให้ตามความจำเป็นของแต่ละท่าน

             เช็คสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test)

             ทำอัลตร้าซาวด์หัวใจ (Echocardiogram)

             ทำอัลตร้าซาวด์หัวใจ พร้อมกับออกกำลังกาย (Stress - Echocardiogram)

 

รายละเอียดและเงื่อนไขการตรวจ       

·  ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล

·  แพทย์จะพิจารณาเลือกโปรแกรมตรวจให้กับผู้รับบริการตามความเหมาะสม

·  ราคายังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม และการรักษาใดๆ หากตรวจพบความผิดปกติ

·  ไม่มีสมุดรายงานผลตรวจ

·  ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

·  โปรแกรมใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 25ุ62

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์หัวใจ (Heart Center)  ชั้น 2 

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนแจ้งวัฒนะ

โทร. 02 836 9999 ต่อ 2821-3 

 ตั้งแต่วันที่ : 19 กันยายน 2562 - 31 ธันวาคม 2563

ราคา : 4,500-13,500 บาท