World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งตับ 15 รายการ
 
มะเร็งตับ Liver Cancer
เป็นชนิดที่พบได้บ่อยที่สุดทั่วโลก  เนื่องจาก 90% ของมะเร็งตับเกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี ผู้ป่วยที่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีจึงมีโอกาสเป็น โรคตับแข็งและมะเร็งตับสูงควรต้องเข้ารับการตรวจการ ทำงานของตับและตรวจคัดกรองมะเร็งตับ
 
ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งตับ
ภาวะตับแข็ง (Liver Cirrhosis) จากทุกสาเหตุไม่ว่าจะจากแอลกอฮอล์ หรือไวรัสตับอักเสบ
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจำ
เคยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบทั้งชนิดบีและซี
เป็นโรคทางพันธุกรรมและเมตาบอลิกต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน ซึ่งทำให้เกิดไขมันเกาะตับ (Fatty Liver) และเป็นตับแข็งตามมา
การได้รับยาหรือสารเคมีบางชนิด เช่น การได้รับฮอร์โมนเพศชายมากเกินไปเป็นเวลานาน
 
การรักษาที่ดีที่สุดสำหรับมะเร็งตับ คือการป้องกันและตรวจคัดกรองหามะเร็งตับ
 
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งตับ 15 รายการ
 
Physical Examination (ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์)
Blood Tests (การตรวจเลือด)
• Liver Function Test (ตรวจการทำงานของตับ)
  SGOT/AST
  SGPT/ALT
  Alkaline Phosphatase
  Total Bilirubin
  Direct Bilirubin
  Albumin
  Globulin
• Hepatitis Screening (ตรวจไวรัสตับอักเสบ)
  HBs Ag (ตรวจหาไวรัสตับอักเสบชนิดบี)
  HBs Ab (ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบชนิดบี)
  Anti HCV (ตรวจหาไวรัสตับอักเสบชนิดซี)
  Anti HBc IgG (ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบชนิดบี)
• Tumor Markers (ตรวจหามะเร็ง)
  AFP (มะเร็งในตับ)
  CEA (มะเร็งทางเดินอาหาร)
Ultrasound (อัลตร้าซาวด์)
  U/S Upper Abdomen (อัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน)
 
ราคา 5000 บาท
(ราคาปกติ 8,850.-)
วันนี้ – 31 ธันวาคม 2561
 
 
พิเศษ! ตรวจ FibroScan
(ตรวจถาวะตับแข็ง และไขมันสะสมในตับ)
ในราคา 1,900 บาท
(ราคาปกติ 3,000.-)
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ โทร. 02-836-9999 ต่อ 3821-2


ตั้งแต่วันที่ : 1 มีนาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561

ราคา : 5000 บาท