World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


ฝากครรภ์ 1 ครั้ง ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับลูกค้าใหม่

 

• ฝากครรภ์ 1 ครั้ง ไม่มีค่าใช้จ่าย
(ตรวจเลือด พร้อมพบแพทย์เฉพาะทาง)
*เงื่อนไขและรายอะเอียดเป็นไปตามที่ รพ. กำหนด
 
ข่าวดี สำหรับลูกค้าใหม่ ที่ใช้บริการภายใน
วันที่ 1 กรกฏาคม - 31 สิงหาคม  2561 เท่านั้น
 
ฝากครรภ์  ครั้งแรก
กรณีที่ไม่เคยตรวจรับการตรวจวิเคราะห์เลือด 
หรือฝากครรภ์ที่อื่นมาก่อน
• ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
• ตรวจหาหมู่เลือด ABO Blood Group, Rh Blood Group
• ตรวจซิฟิลิส VDRL
• ตรวจคัดกรองการติดเชื้อ HIV
• ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี HBsAg
• ตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย Hb Typing
• ตรวจภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน Rubella lgG
• ตรวจปัสสาวะ UA 
• พบแพทย์เฉพาะทาง พร้อมให้คำปรึกษา ตรวจพัฒนาการการเจริญเติบโตของเด็กในครรภ์
 
ฝากครรภ์ รพ.อื่นมาแล้ว
กรณีที่เคยตรวจรับบริการตรวจวิเคราะห์เลือด 
หรือฝากครรภ์ที่อื่นมาก่อน
• ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
• ตรวจคัดกรองการติดเชื้อ HIV
• ตรวจซิฟิลิส VDRL
• การตรวจเบาหวานขณะตั้งครรภ์ GCT 50 G ,Glucose Powder 50G
• การตรวจโปรตีนและน้ำตาลในปัสสาวะ  (Protein /Glucose) เพื่อเฝ้าระวังภาวะเบาหวาน และครรภ์เป็นพิษ
• พบแพทย์เฉพาะทาง  พร้อมให้คำปรึกษา ตรวจพัฒนาการการเจริญเติบโตของเด็กในครรภ์
 
 
*โปรแกรมฝากครรภ์ไม่มีค่าใช้จ่าย
 ไม่ครอบคลุม
• การแพ้ท้องอย่างรุนแรง       
• การแท้งบุตร     
• การตั้งครรภ์นอกมดลูก
• การรักษาระหว่างตั้งครรภ์ การเจ็บป่วยอื่นๆ และภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์ เช่น เป็นไข้ อุบัติเหตุ การคลอดก่อนกำหนด ครรภ์เป็นพิษ เลือดออกรกเกาะต่ำ ครรภ์แฝด
• ค่าวัคซีน,ค่ายารักษา,ยาประจำตัวต่างๆ ที่ต้องได้รับระหว่าง
  ตั้งครรภ์ และยาบำรุง 
• การตรวจพิเศษ เช่น การเจาะน้ำคร่ำ, ทันตกรรม, ธาราบําบัด
• การเจาะเลือดตรวจคัดกรองภาวะดาวน์ซินโดรมขณะตั้งครรภ์ 
• การรับวัคซีนป้องกันโรคระหว่างตั้งครรภ์
• การตรวจเบาหวานในมารดาตั้งครรภ์ 
• การตรวจหาโรคธาลัสซีเมีย 
• การตรวจอัลตราซาวน์ระหว่างตั้งครรภ์ (U/S.2D) 
• การตรวจอัลตราซาวน์  4 มิติ (U/S. 4D,Anomaly scan) เพื่อตรวจหาความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์โดยแพทย์เฉพาะทาง
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา (Obstetric & Gynaecology Center)
ชั้น 2 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล โทร 02-836-9999 ต่อ 4721,4722


ตั้งแต่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2561