World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


ข่าวดี!! ... ศูนย์ผู้มีบุตรยาก เวิลด์เมดิคอล พร้อมให้คำปรึกษาภาวะมีบุตรยาก..ฟรี (ตลอดเดือนมกราคม 2564)

 

 

ข่าวดี!! ... ศูนย์ผู้มีบุตรยาก เวิลด์เมดิคอล

พร้อมให้คำปรึกษาภาวะมีบุตรยาก..ฟรี (ตลอดเดือนมกราคม 2564)

 

สำหรับคู่สมรสที่มีปัญหาภาวะมีบุตรยาก เพราะปัญหามีบุตรยาก แต่ละคู่สมรสมีความแตกต่างกัน
 

ศูนย์ผู้มีบุตรยาก เวิลด์เมดิคอล เราคอยดูแลให้คำแนะนำคู่สมรสที่ประสบปัญหามีบุตรยาก รวมทั้งวางแผนการรักษา สำหรับแต่ละคู่แบบรายคู่สมรส ซึ่งมีความแตกต่างกัน เพื่อสอดคล้องกับสาเหตุที่แท้จริง และนำไปสู่แนวทางการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ประสบผลสำเร็จ


 รู้สาเหตุ... จบปัญหาภาวะผู้มีบุตรยาก

 

นัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี

ระยะเวลา : ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  2564 - 31 มกราคม 2564

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/นัดหมาย

ศูนย์ผู้มีบุตรยาก เวิลด์เมดิคอล ชั้น 4

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนแจ้งวัฒนะ (WMC)

โทร 02-836-9999 ต่อ 4706

Line : @worldart 

 ตั้งแต่วันที่ : 1 มกราคม 2564 - 31 มกราคม 2564