World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ

 

การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ
 
การสอดสายตรวจขนาดเล็ก ผ่านเข้าทางหลอดเลือดแดงที่ข้อมือ หรือขาหนีบ จนกระทั่งปลายสายไปถึงหลอดเลือดหัวใจ แล้วฉีดสารทึบรังสีเพื่อดูช่องทางเดินของหลอดเลือดเลี้ยง
กล้ามเนื้อหัวใจ พร้อมกับใช้เอกซเรย์บันทึกภาพของหลอดเลือดหัวใจแต่ละเส้นไว้ จึงช่วยให้แพทย์สามารถประเมินได้ว่ามีหลอดเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจตีบหรือตันบ้างหรือไม่ กล้ามเนื้อ
หัวใจแข็งแรงเพียงใด ลิ้นหัวใจเปิดปิดได้ดีเพียงใด
 
ผู้ที่ควรตรวจ 
ผู้ที่สงสัยว่าอาจมีหลอดเลือดหัวใจตีบ เช่น  มีอาการเจ็บหน้าอก เหนื่อยง่าย ผู้ที่มีผลการตรวจด้วยการเดินสายพาน (ExerciseStress Test) หรือผลการตรวจอัลตร้าซาวน์หัวใจ (Echocardiogram)ผิดปกติ
 
การเตรียมตัวสำหรับการเข้ารับบริการ
•งดน้ำและอาหารประมาณ 6 ชั่วโมง
•หยุดยาละลายลิ่มเลือด หรือยาอื่นๆ ตามคำแนะนำของแพทย์ผู้รักษา
•เจาะเลือดตรวจเพื่อเตรียมความพร้อม
 
ราคา 50,000 บาท
(ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลในห้องผู้ป่วยวิกฤติ 1 คืน)
รายการที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม
•ค่าใช้จ่ายและค่าตรวจต่างๆ ในคลินิกผู้ป่วยนอก ก่อนทำการสวนหัวใจ
•ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน
•ค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคเดิมของผู้ป่วย
 
หมายเหตุ: 
ราคาตามโปรแกรมนี้เฉพาะคนไทย   วันนี้  – 31 ธันวาคม 2560 เท่านั้น
ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์หัวใจ (Heart Center) ชั้น 2 รพ.เวิลด์เมดิคอล
โทร. 02 836 9999  ต่อ  2821-3
 


ตั้งแต่วันที่ : 14 กันยายน 2560 - 31 ธันวาคม 2560