World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


การคลอดบุตรแบบคลอดธรรมชาติ และการคลอดบุตรแบบผ่าตัดคลอด

 

คำแนะนำสำหรับผู้ทีเข้าแพคเกจคลอด
 
1.  ต้องไม่มีภาวะครรภ์เป็นพิษรุนแรง หรือ มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ ที่อาการรุนแรง หรือ
 
2.  ต้องไม่มีโรคประจำตัวที่รักษาต่อเนื่อง ทีไม่สามารถควบคุมได้  อยู่ภายใต้ดุลยพินิจจากแพทย์ผู้ทำการคลอด
 
3.  การเจาะเลือด เพื่อตรวจความผิดปกติบางอย่าง ในมารดา เช่น พาหะของโรคเลือดจางทาลัสซีเมีย การตรวจคัดกรองดาวน์ หรือการเจาะน้ำคร่ำ เพื่อตรวจโครโมโซม ในมารดาที่มีข้อบ่งชี้ จะมีประโยชน์แก่การวางแผนการรักษา เมื่อได้รับการตรวจ ขณะที่มีอายุครรภ์เหมาะสมเท่านั้น
 
4.  การทำอัลตราซาวน์ เพื่อดูความผิดปกติของทารก จะเห็นได้ชัดมากที่สุด และมีประโยชน์ต่อการวางแผนการรักษามากที่สุด เมื่อได้รับการตรวจ ที่อายุครรภ์ที่เหมาะสม คือ 18 – 21 สัปดาห์ ถ้าไม่มีผลการตรวจดังกล่าวมาด้วย หรือไม่เคยได้รับการตรวจมาก่อน ในช่วงเวลาตามที่กล่าว ทาง รพ. ไม่สามารถรับผิดชอบ ต่อความผิดปกติที่อาจไม่ได้รับการตรวจพบได้
 
 
เงื่อนไข:
 
รายการที่รวมอยู่ในโปรแกรม
 
1.  ค่าแพทย์ทำคลอด  และ ค่ากุมารแพทย์รับเด็ก/เยี่ยมเด็ก                            
 
2.  ค่าห้องคลอด ห้องรอคลอดพิเศษ และห้องผ่าตัด ภายใน 24 ชั่วโมง              
 
3.  ค่าห้องพักจำนวน 3 คืน  รวมค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าอาหารปกติ 9 มื้อ                
 
4.  ค่าห้องพักเด็กแรกเกิด (Nursery) จำนวน 3 คืน    
 
5.  ค่าบริการวิสัญญี ซึ่งรวมถึงเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการระงับความรู้สึกแบบเฉพาะส่วน(โดยวิธีให้ยาชาทางช่องไขสันหลังเท่านั้น)                              
 
6.  ค่าตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็นสำหรับมารดาและเด็กขณะคลอด     
 
7.  ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการคลอด                             
 
8.  ค่าเครื่องตรวจการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์                           
 
9.  ค่ายาและเวชภัณฑ์ขณะคลอดของมารดา                        
 
10.  วัคซีนป้องกันวัณโรคและตับอักเสบ บี เข็มแรกสำหรับทารก วิตามิน K ชนิดฉีดป้องกันภาวะเลือดออกง่าย
 
 
รายการที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม
 
1.  ค่าห้องพัก หากมีการพักรักษาตัวเกินกว่าตามที่กำหนดใน Package โรงพยาบาลจะให้ส่วนลดเฉพาะค่าห้องเป็นจำนวน 10% (ค่าห้องส่วนที่เกินนั้น)  หรือส่วนลดตามสิทธิประโยชน์ในกรณีถือบัตรส่วนลดต่างๆ ของโรงพยาบาล เช่น The World Welcome Card , WMC Member Card เป็นต้น โดยใช้สิทธิส่วนลดสูงสุดเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง                                  
 
2.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากโรคแทรกซ้อนจากการคลอด ทั้งนี้เนื่องจากการคลอดอัตราเหมาจ่ายมีไว้สำหรับการคลอดปกติที่ไม่มีความเสี่ยง หากมีโรคแทรกซ้อนกับมารดาระหว่างคลอดให้ยกเลิกการคลอดแบบเหมาจ่ายนี้ โดยให้คิดค่าคลอดทั้งหมดในอัตราปกติ พร้อมส่วนลด 10% สำหรับค่าห้อง และค่ายา                      
 
3.  โรคแทรกซ้อนที่เกิดเฉพาะกับเด็กโดยไม่มีผลกระทบกับมารดา เช่น มีอาการตัวเหลืองหรือน้ำหนักน้อยจำเป็นต้องได้รับการรักษาเป็นพิเศษหรือต่อเนื่อง จะมีค่าบริการดูแลเด็กแยกต่างหากในอัตราปกติ ลด 10% สำหรับค่าห้อง และค่ายา
 
4.  หากมีความจำเป็น สูติแพทย์อาจจะเปลี่ยนให้เป็นการผ่าคลอด (Unplanned C-section) ทั้งนี้ค่าคลอดเหมาจ่ายให้เปลี่ยนไปใช้ค่าผ่าคลอดแบบเหมาจ่ายแทน โดยทางโรงพยาบาลขอคิดค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ตามความเป็นจริงในอัตราปกติ พร้อมส่วนลด 10% สำหรับค่าห้อง และค่ายา       
 
5.  หากมีความจำเป็น ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการให้ยาระงับความรู้สึกแบบวิธีให้ยาชาทางช่องไขสันหลัง เป็นการให้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วไป (ดมยาสลบ) ทางโรงพยาบาลจะคิดเป็นค่าใช้จ่ายส่วนเกินตามราคาปกติ  
 
6. กรณีผู้รับบริการไม่สามารถใช้กลุ่มยา Penicillin ที่คิดรวมในแพคเกจ ต้องเปลียนเป็นรายการยาอื่นๆ ที่นอกเหนือจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริงตามความเหมาะสม          
 
7  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการคลอด เช่น อาหาสั่งพิเศษ เครื่องดื่มหรือบริการอื่นๆ              
 
8.  รายการเวชภัณฑ์อื่นๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ปกติ                                                              
 
9.  ค่าผ่าตัดหรือหัตถการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ปกติ
 
10.  ยาที่แพทย์สั่งให้กลับบ้าน                                                          
 
                  
ผู้ป่วยที่ไม่สามารถเลือกการผ่าคลอดแบบเหมาจ่ายได้ (ตามการวินิจฉัยโดยสูติแพทย์เจ้าของไข้)
 
1. การตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูงทุกชนิด รวมทั้งมารดาที่มีโรคประจำตัวที่ต้องการการรักษาอย่างต่อเนื่องทั้งก่อนและระหว่างคลอดหรือต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ มารดาที่มีผลการตรวจไวรัสตับอักเสบ HIV ผิดปกติ ฯลฯ
 
2. ครรภ์แฝด
 
  
หมายเหตุ:
 
1. ผู้รับบริการต้องลงนามแสดงความประสงค์ในแบบฟอร์มการเลือกบริการคลอดแบบเหมาจ่ายและได้รับความยินยอมจากสูติแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ
 
2. สามารถใช้ร่วมกับบริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกันได้ โดยมีส่วนลดตามสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน
 
3. กรณีที่มารดาสามารถเบิกค่ารักษาจากบริษัทต้นสังกัดหรือบริษัทประกันได้ ทางโรงพยาบาลจะออกใบเสร็จเป็นราคารวม และไม่สามารถแจกแจงรายการย่อยได้ โดยผู้รับบริการเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการและนำใบเสร็จรับเงินไปดำเนินการเบิกกับบริษัทต้นสังกัดหรือบริษัทประกันด้วยตัวเอง
 
เงื่อนไขและราคานี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า


ตั้งแต่วันที่ : 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561

ราคา : 45,000 - 65,000 บาท