World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ฝึกอบรมแผนซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล “ฝึกอบรมแผนซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562"
 
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนแจ้งวัฒนะ  จัดกิจกรรม "ฝึกอบรมแผนซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562"  ให้บุคลากร อาทิ พยาบาล เเละเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง เกิดความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิง รวมทั้งช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในเบื้องต้น คำนึงถึงความปลอดภัยด้านการป้องกันภัย รวมถึงการอพยพหนีไฟอย่างถูกวิธี  พร้อมปกป้องผู้ป่วยและญาติให้ได้รับความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง  สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการในโรงพยาบาล  โดยการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทีมคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก สถานีดับเพลิงเทศบาลนครปากเกร็ด ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
 
 
 
 
 
Please Contact Call Center
Tel. +662 836 9999
Fax. +662 836 9911
Email : info@theworldmedicalcenter.com