World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


รพ. เวิลด์เมดิคอล ฝึกซ้อมแผนรับอุบัติภัยหมู่ ประจำปี 2561
รพ. เวิลด์เมดิคอล ฝึกซ้อมแผนรับอุบัติภัยหมู่ ประจำปี 2561
 
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ฝึกซ้อมเสมือนจริง “แผนรับอุบัติภัยหมู่” ประจำปี 2561 เพื่อเพิ่มทักษะและสร้างความเข้าใจให้บุคลากร  ได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร เมื่อเกิดอุบัติภัยหมู่ เพื่อพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งการเคลื่อนย้าย การติดต่อสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงทดสอบความพร้อมของบุคลากร สถานที่ ให้พร้อมสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงที เพื่อลดความสูญเสียและความพิการ พร้อมนำแนวทางการฝึกซ้อมมาปรับปรุง ให้มีการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนเเจ้งวัฒนะ เมื่อเร็วๆ นี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Please Contact Call Center
Tel. +662 836 9999
Fax. +662 836 9911
Email : info@theworldmedicalcenter.com