World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


สัมมนา Map my Gene ค้นหาอัจฉริยะภาพที่ซ่อนอยู่

 

สัมมนา Map my Gene ค้นหาอัจฉริยะภาพที่ซ่อนอยู่
วันที่  27 มีนาคม 2561 เวลา 13.30-17.00 น
ชั้น 22 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

“Map my Gene”  เทคโนโลยีการเก็บเซลล์ที่กระพุ้งแก้ม เพื่อค้นหาอัจฉริยะภาพที่ซ่อนอยู่ 
เพื่อการวางแผนอนาคตที่ดีกว่า และเติมเต็มศักยภาพให้ลูกน้อยของคุณ

• ความฉลาดทางเชาว์ปัญญา ( IQ ) 
• ความฉลาดทางอารมณ์ ( EQ )
• บุคลิกภาพ ( CHARACTER ) 
• อัจฉริยะภาพทางด้านศิลปะ (  ARTISTIC ) 
• อัจฉริยะภาพทางด้านกีฬา  ( SPORTS )
• สมรรถภาพทางร่างกาย ( PHYSICAL FITNESS )  
• สุขภาพ  ( HEALTH ) 
• ความเสี่ยงต่อการติดสารเสพติด (  ADDICTION ) 
 
“ตัวช่วยที่จะทำให้คุณเข้าใจ และสร้างแนวทางการสอนบุตรหลานของคุณได้ดียิ่งขึ้น”
ราคา 50,000 บาท
ราคาปกติ 55000 บาท
 
รายละเอียดเพิ่มเติม และข้อมูลยืนยันเกี่ยวกับ “Map my Gene”
 
สำรองที่นั่ง/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์กุมารเวช (Pediatric Center)
ชั้น 2 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล
โทร. 02 836 9999 ต่อ 2721-2
Please Contact Call Center
Tel. +662 836 9999
Fax. +662 836 9911
Email : info@theworldmedicalcenter.com