World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


ไข้หวัดใหญ่ รู้ก่อน ป้องกันได้
ไข้หวัดใหญ่ รู้ก่อน ป้องกันได้
 
 
 
ไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปี ส่วนมากจะระบาดช่วงฤดูหนาว เพราะเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่จะเจริญเติบโตได้ดีในอากาศเย็น  ในประเทศไทยพบมากช่วงเดือนธันวาคมและมกราคมและฤดูฝน  
ไข้หวัดใหญ่ สามารถพบได้ทุกช่วงวัย แต่กลุ่มที่มีความเสี่ยง ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือ ผู้ป่วยโรคปอดเรื้อรัง โรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง  เด็กเล็ก ผู้สูงอายุและหญิงตั้งครรภ์  รวมถึงผู้ที่มีดัชนีมวลกายเยอะหรือโรคอ้วน หากเป็นไข้หวัดใหญ่แล้ว ก็มีความเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงกว่าปกติ
สำหรับลักษณะการแพร่ระบาดของโรค แน่นอนว่าต่างจากไข้หวัดธรรมดา เนื่องจากอาการป่วยจะเป็นแบบเฉียบพลัน ผู้ป่วยจะมีไข้สูง มีอาการปวดเมื่อยตามตัว คัดจมูก มีน้ำมูก เจ็บคอและไอ หากมีภาวะแทรกซ้อนก็จะเกิดภาวะปอดอักเสบได้  โดยระยะเวลาป่วยประมาณ 6-7 วัน 
ไข้หวัดใหญ่ มีวิธีป้องกันได้ ดังนี้ 
           - ควรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน เนื่องจากวัคซีนสามารถป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทั้งสายพันธุ์เอและบีได้ดี
           - หากมีคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย เพราะเชื้อโรค   
             ไข้หวัดใหญ่นั้นสามารถติดต่อกันได้ง่าย
           - หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แออัด          
            - ล้างมือให้บ่อย          
           - สำหรับผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัดใหญ่ ควรใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการจามหรือไอใส่ผู้อื่น 
           – พักผ่อนให้เพียงพอ 
           - ดื่มน้ำสะอาดให้มากและสม่ำเสมอ รับประทานอาหารอ่อนๆ
อย่างไรก็ตาม การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญต่อตัวเรา หากเราพบว่ามีอาการที่เสี่ยงต่อการเป็นไข้หวัดใหญ่ ควรรีบมาพบแพทย์โดยทันที
 
บทความโดย : แพทย์หญิง จารุณี     ชีวินเจริญรุ่ง  แพทย์ผู้ชำนาญการอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล  
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02- 836-9999  ต่อ  2921-2  ศูนย์อายุรศาสตร์ ชั้น 2