World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด (congenital heart disease)

 

 

โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดเป็นโรคที่พบบ่อยในเด็ก ในประเทศไทยพบประมาณ 5-8 คนจากเด็กเกิดมีชีพ 1,000 คนโดยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดมีหลายชนิด แต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านพยาธิสภาพ อาการและ อาการแสดง ดังนั้นการรักษาและการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงต้องแตกต่างกันไปด้วย ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพที่รุนแรง การที่ได้รับการวินิจฉัยล่าช้า ยังส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนและเป็นสาเหตุให้เกิดการเสียชีวิตได้

 

สาเหตุ

สาเหตุที่แน่ชัดยังไม่ทราบ แต่สันนิษฐานว่าเกิดได้จากหลายสาเหตุปัจจัย เช่น

  • สาเหตุจากเด็ก คือ มีความผิดปกติของพันธุกรรม
  • สาเหตุจากมารดาขณะตั้งครรภ์ การติดเชื้อ การได้รับยาบางชนิด การใช้สารเสพติด การได้รับรังสี การตั้งครรภ์เมื่อมีอายุมาก
  • ครอบครัวมีประวัติโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

 

ชนิดของโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ได้ 2 กลุ่ม

1. ชนิดเขียว เช่น โรค TOF

2. ชนิดไม่เขียวเช่น โรคผนังกั้นห้องหัวใจรั่วทั้งบนและล่าง โรคลิ้นของเส้นเลือดไปปอดตีบ โรคเส้นเลือดเกิน

อาการ

อาการสามารถเริ่มได้จากไม่มีอาการจนถึงอาการรุนแรง ส่วนอาการที่พบได้และทำให้ผู้ปกครองสงสัยว่าบุตรหลานของท่านเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดหรือไม่ คือ

  • เหนื่อยง่ายเมื่อเทียบกับเด็กปกติ ในทารกจะพบว่าต้องดูดนมใช้เวลานาน ดูดนมแล้วพักบ่อย หายใจเร็ว หายใจจมูกหรือซี่โครงบาน
  • เขียว สังเกตจากลิ้น เยื่อบุตา ริมฝีปาก ปลายมือปลายเท้าเป็นสีคล้ำ
  • ติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น เป็นหวัดหรือปอดบวมบ่อย
  • เลี้ยงแล้วไม่ค่อยโต การเจริญเติบโตต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
  • ลักษณะภายนอกผิดปกติเข้าได้กับกลุ่มที่มีความผิดปกติของโครโมโซม เช่น กลุ่มอาการดาวน์
  • หน้าอกผิดรูป ยุบหรือโป่งมากผิดปกติ นิ้วปุ้ม
  • หัวใจเต้นเร็วและแรงผิดปกติ

 

 

การวินิจฉัย

ควรได้รับการตรวจเบื้องต้นโดยกุมารแพทย์ทั่วไปและตรวจยืนยันเพิ่มเติมเมื่อสงสัยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดโดยกุมารแพทย์โรคหัวใจอีกครั้ง โดยขั้นตอนการตรวจจะเริ่มจากการตรวจร่างกายเบื้องต้น เช่น การฟังเสียงหัวใจ หลังจากนั้นกุมารแพทย์โรคหัวใจจะพิจารณาการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม เช่น การตรวจคลื่นหัวใจ เอกซเรย์หัวใจ คลื่นเสียงความถี่สูงหัวใจและการสวนหัวใจ เพื่อให้ได้การวิจฉัยที่แน่นอน

 

 

การดูแลและรักษา

เนื่องจากโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดมีหลายชนิด การรักษาจึงขึ้นกับชนิดของโรคและอายุของผู้ป่วย บางชนิดใช้การรักษาแบบประคับประครองด้วยยา บางชนิดรักษาด้วยการผ่าตัด ดังนั้นผู้ปกครองควรสอบถามข้อมูลการดูแลรักษาเพิ่มเติมกับกุมารแพทย์โรคหัวใจที่ดูแลบุตรหลานของท่าน

 

 

สรุป

โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดมีหลายชนิด อาการเป็นได้ตั้งแต่ไม่มีอาการจนถึงอาการรุนแรง เด็กที่สงสัยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดควรได้รับการตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและรวดเร็วโดยกุมารแพทย์โรคหัวใจ เพื่อให้ผู้ป่วยเด็กกลุ่มนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อิงคนิจ ชลไกรสุวัฒน์