World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


การตรวจคัดกรองไขมันในเลือด

 

การตรวจคัดกรองไขมันในเลือด

 

ไขมันในเลือด คือ ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคถึงแก่ชีวิตมากมาย เพราะระดับไขมันในเลือดที่ไปเกาะอยู่ตามผนังและส่วนต่าง ๆ ของหลอดเลือดส่งผลโดยตรงต่อการเกิดหลอดเลือดตีบตัน โดยเฉพาะหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ ดังนั้น การมีระดับไขมันในเลือดที่สูงเกินไป จึงอาจส่งผลให้หลอดเลือดตีบ เลือดไหลเวียนไม่สะดวกจนเลี้ยงหัวใจและอวัยวะอื่น ๆ ไม่เพียงพอ เสี่ยงเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต การป้องกันและตรวจเช็คไขมันในกระแสเลือดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรทำอยู่เสมอ เพื่อให้ทราบค่าไขมันว่าอยู่ในระดับที่ผิดปกติหรือไม่

 

การตรวจไขมันในเลือด จะทำการตรวจไขมัน 4 ชนิดที่หากมีมากเกินไปจะมีความเสี่ยงถึงชีวิต

 

1. คอเลสเตอรอล (Cholesterol) คือ ไขมันชนิดที่ร่างกายสังเคราะห์ขึ้นเองได้และยังได้รับจากอาหารประเภท 

เนื้อสัตว์ติดมัน เครื่องในสัตว์ หนังสัตว์ ไข่แดง นม เนย และอาหารทะเล      

 

2. ไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) คือ อีกหนึ่งไขมันที่ร่างกายสร้างขึ้นจากอาหารประเภทของหวานหรือแอลกอ 

ฮอลล์ ซึ่งไตรกลีเซอไรด์เป็นไขมันที่มีความสำคัญต่อร่างกาย แต่หากไตรกลีเซอไรด์เพิ่มระดับสูงขึ้น ความ

เสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ หรืออัมพฤกษ์ อัมพาตก็จะมากขึ้นด้วย

 

3. LDL (Low Density Lipoprotein) คือ ไขมันชนิดไม่ดี ที่พบได้ในน้ำมันหมู น้ำในปาล์ม น้ำมันมะพร้าว กะทิ น

เนย มาการีน ครีมเทียม เบเกอรี่ หรือมันฝรั่งทอด ซึ่งหากไขมันชนิดนี้ไปเกาะตามผนังหลอดเลือด

ส่งผลให้หลอดเลือดแคบลงและเสี่ยงต่อการเป็นหลอดเลือดตีบตัน

 

4. HDL (High-Density Lipoprotein) คือ ไขมันชนิดดี คือไขมันที่พบได้ในเนื้อปลาและการออกกำลังกาย โดยจะ

ทำหน้าที่ในการจับไขมันคอเลสตอรอลไปทำลายที่ตับ

 

ผู้ที่ควรตรวจระดับไขมันในเลือด

  • ผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป
  • ผู้ที่มีคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจ
  • ผู้ที่มีน้ำหนักมาก
  • ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
  • ผู้สูบบุหรี่
  • ผู้ดื่มแอลกอฮอล์

 

        ภาวะไขมันในเลือดสูงเป็นภาวะที่ไม่มีสัญญาณเตือนการเกิดโรคที่สามารถสังเกตได้ ดังนั้น การตรวจสุขภาพอยู่เสมอจึงเป็นเรื่องจำเป็น เพื่อเป็นการตรวจสอบสุขภาพร่างกายถึงความผิดปกติที่จะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่อาจสังเกตรู้ ตรวจก่อน รู้ก่อน ปลอดภัยแน่!

 

 

บทความโดย นายแพทย์ ธรรศปริชณ์ ภู่นาค   

แพทย์ผู้ชำนาญการอายุรศาสตร์ทั่วไป

ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check Up Center) ชั้น 4

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนแจ้งวัฒะ (WMC)

โทร. 02 836 9999 ต่อ 4921-3