World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


การตรวจคัดกรองสายตาในเด็ก

 

เด็กไม่สามารถทราบได้ด้วยตัวเองว่ามีความผิดปกติในการมองเห็นเกิดขึ้นหรือไม่ ดังนั้นการตรวจคัดกรองสายตาในเด็กโดยจักษุผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคตาเด็กจึงเป็นสิ่งจำเป็น ถ้าตรวจพบความผิดปกติ เด็กก็จะได้รับการรักษาอย่างถูกต้องทันที

 

จักษุแพทย์ทำการตรวจอะไรบ้าง ?

          การตรวจตาในเด็กวัยต่าง ๆ มีดังนี้

  • เด็กแรกเกิด ตรวจดูสุขภาพตาทั่วไป เด็กในกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคตาที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม จะได้รับการตรวจเจาะจงในโรคนั้นๆ ในเด็กคลอดก่อนกำหนดมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคจอตาผิดปกติในเด็กเกิดก่อนกำหนด (Retinopathy of Prematurity, ROP) ได้ จะได้รับการตรวจจอตาโดยหยอดยาขยายม่านตา
  • เด็กอายุ 6 เดือน - 1 ขวบ ตรวจสุขภาพตาทั่วไป ตรวจว่ามีตาเขหรือไม่ ตรวจโรคตาขี้เกียจ ในเด็กที่มีความเสี่ยงว่าอาจมีสายตาผิดปกติได้ จะได้รับการตรวจเช็คสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง
  • เด็กก่อนเข้าโรงเรียน ตรวจสุขภาพตาทั่วไป ตรวจว่ามีตาเขหรือไม่ ตรวจโรคตาขี้เกียจ วัดระดับการมองเห็น ถ้าเด็กสามารถอ่านชาร์ทวัดสายตาชนิดที่เป็นรูปภาพหรือตัวเลข  ตรวจการมองเห็นภาพสามมิติ ตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
  • เด็กวัยเรียน ตรวจสุขภาพตาทั่วไป ตรวจว่ามีตาเขหรือไม่ ตรวจโรคตาขี้เกียจ วัดระดับการมองเห็น  ตรวจการมองเห็นภาพสามมิติ ตรวจตาบอดสี ตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าพบว่ามีตามัวจากสายตาสั้น/ยาว/เอียง จะได้รับการตรวจวัดแว่น เพื่อดูค่าของสายตาที่ผิดปกติ และแนะนำให้ใส่แว่น

 

(Doctor’s Corner)

Q: เด็กอายุเท่าใดจึงควรเข้ารับการตรวจ ?

A: จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคตาเด็ก มีวิธีการตรวจตาสำหรับตรวจเด็กตั้งแต่แรกเกิดเป็นต้นไป แม้เด็กจะยังพูดไม่ได้ หรือยังไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจดีนัก การตรวจคัดกรองสายตาในเด็กสามารถทำได้ทุกช่วงอายุ และควรได้รับการตรวจเป็นระยะ หรือเมื่อมีเหตุสงสัยว่าเด็กน่าจะมีความผิดปกติทางตาเกิดขึ้น