World Medical Hospital (WMC), Thailand

Language


จดหมายข่าว

แพทย์หญิง ดาราวดี สัทธาพงศ์

ชำนาญพิเศษ : สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา

เฉพาะทาง : มะเร็งนรีเวชวิทยา

การศึกษา :

  1. แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544
  2. วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, 2550
  3. อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา, 2553

 

แพทย์หญิง ตาวัน ประภัสพงษา

ชำนาญพิเศษ : สูตินรีแพทย์ทั่วไป

การศึกษา :

  1. แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547
  2. วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, 2553