World Medical Hospital (WMC), Thailand

Languageแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
คำอธิบาย


การบริการ • ทีมแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง • พยาบาลวิชาชีพ ซึ่งผ่านการอบรมช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง • ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมให้คำปรึกษา และดูแลตลอด 24 ชั่วโมง • ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทารกแรกเกิด และปริกำเนิดพร้อมให้บริการ • พร้อมให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง

สถานที่ & ติดต่อ

รพ.เวิลด์เมดิคอล ชั้น 1

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์
• ห้องฉุกเฉินพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
• ศูนย์อุบัติเหตุ
• ห้องตรวจพิเศษรวมทั้งการตรวจทางนรีเวช
• ห้องสังเกตอาการ
• ห้องช่วยฟื่นคืนชีพ
• รถพยาบาลและการขนย้ายผู้ป่วยหนัก
• โมบายไอซียู พร้อมให้บริการดูแล และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนักตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และพยาบาลฉุกเฉินผู้เชี่ยวชาญ