World Medical Hospital (WMC), Thailand

Languageเวชศาสตร์ฟื้นฟู
คำอธิบาย


ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ป้องกันความบกพร่องในการเคลื่อนไหว การบาดเจ็บซ้ำหรือภาวะแทรกซ้อน รวมไปถึงการส่งเสริมสุขภาพ (โดยใช้บุคคลากรที่เกี่ยวข้องจากหลายสาขา) การบริการ • การตรวจรักษา และฟื้นฟูผู้ที่มีปัญหาการเคลื่อนไหว ทั้งผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลและผู้ป่วยนอก (ไป-กลับ) • การตรวจสภาพเส้นประสาท ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ด้วยวิธีการทางไฟฟ้าวินิจฉัย หรือ Electrodiagnostic Study • การรับผู้ป่วยทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูไว้นอนโรงพยาบาล เพื่อทำการรักษาและฟื้นฟูสภาพ • การรักษาเฉพาะที่ต่างๆ เช่น การฉีดยาเฉพาะที่เพื่อลดการเกร็งของกล้ามเนื้อ (Local antispastic agent injection), การฉีดยาเฉพาะจุดเพื่อลดอาการปวดกล้ามเนื้อ (Myofascial pain release injection) • การตรวจประเมิน รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ และป้องกันการบาดเจ็บซ้ำ แก่ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหว เช่น อัมพาตครึ่งซีกจากโรงหลอดเลือดสมอง (Cerebral vascular disorder) ,อัมพาตจากภาวะไขสันหลังได้รับบาดเจ็บ (Spinal cord injury), ความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวและพฤติกรรมภายหลังสมองได้รับบาดเจ็บ (Traumatic brain injury), อัลไซเมอร์, พาร์กินสัน เป็นต้น • การตรวจประเมิน รักษา และฟื้นฟูผู้ที่มีโรคหรือความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อ ผู้ป่วยหลังผ่าตัด การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ข้อเสื่อม การขยับเคลื่อนข้อต่อ การฝึกเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ประคบร้อนเย็น กระตุ้นไฟฟ้า คลื่นเหนือเสียง การใช้เทคนิคเฉพาะทางกายภาพบำบัดประกอบการรักษา • ฟื้นฟูโรคในระบบหลอดเลือดหัวใจ และปอด รวมไปถึงการเพิ่มความทนทาน และการใช้ชีวิตได้โดยอิสระของผู้ป่วย • กายภาพบำบัดในผู้สูงวัย ซึ่งมีหลากหลายสภาวะเมื่อก้าวเข้าสู่วัยชรา เช่น ข้ออักเสบ ภาวะกระดูกบาง โรคอัลไซเมอร์ หลังเปลี่ยนข้อเข่าข้อสะโพก ภาวะการสูญเสียการทรงตัว โดยการให้โปรแกรมพิเศษที่ช่วยให้ผู้สูงวัยมีการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้น ลดอาการปวด และเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกาย • การดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหวในหญิงตั้งครรภ์ โดยเตรียมความพร้อมตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ และหลังคลอด • การให้บริการธาราบำบัด ด้วยคุณสมบัติของน้ำ ซึ่งจะเป็นได้ทั้งแรงต้านและแรงสนับสนุนช่วยพยุงส่วนของร่างกาย จึงสามารถฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพได้แม้แต่ผู้ที่มีอาการปวดเรื้อรัง เพื่อประสิทธิภาพนักกายภาพบำบัดจะออกแบบโปรแกรมการฝึกตามปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยในแต่ละราย เช่น การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ การออกกำลังกายคุณแม่ตั้งครรภ์ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีปัญหาทางระบบกล้ามเนื้อและข้อ การฝึกผู้ป่วยเด็กพิการทางสมอง การฝึกผู้ที่มีปัญหาทางระบบประสาท การส่งเสริมสุขภาพเด็กทารก ขั้นตอนการเข้ารับบริการธาราบำบัด 1. ผู้สนใจติดต่อลงทะเบียน และพบแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อตรวจประเมินร่างกายก่อนสมัครเข้ารับบริการ จากนั้นพบนักกายภาพบำบัดเพื่อรับคำแนะนำโปรแกรมที่เหมาะสม 2. ก่อนเข้ารับบริการในครั้งแรก ให้ผู้ป่วยเข้ารับการอบรม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการธาราบำบัด 3. นัดวันและเวลา หากมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2วัน 4. ยื่นบัตรนัด วัดไข้ ชีพจร ความดันโลหิต น้ำหนักตัว พร้อมรับ Aqua set จากนั้นทำความสะอาดร่างกายก่อนลงสระ หากสัญญาณชีพไม่เป็นไปตามข้อกำหนด งดให้บริการธาราบำบัด มั่นใจและปลอดภัยกับการดูแลมาตรฐานสระธาราบำบัด World medical center 1. มีการกรองและฆ่าเชื้อด้วยระบบสระน้ำเกลือมาตรฐานอุณหภูมิ 33 องศาเซลเซียส 2. มีการทดสอบอุณหภูมิ ค่า pH และระดับคลอรีน(free Cl จากเกลือ) ทุกวัน 3. ตรวจหาเชื้อโรคในน้ำภายในสระธาราบำบัด ในห้องปฏิบัติการ 4. มีกระบวนการคัดกรองและตรวจร่างกายโดยแพทย์แก่ผู้รับบริการทุกท่านเพื่อความปลอดภัยและให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษาสูงสุด 5. มีการออกแบบโปรแกรมการฝึกที่ออกแบบมาเฉพาะราย การจัดสรรนักกายภาพบำบัดและเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือตามอาการ และความสามารถของผู้ป่วย เน้นประสิทธิภาพการรักษา และเพิ่มความเป็นส่วนตัว 6. มีการแยกสระธาราบำบัดให้เหมาะสมกับโปรแกรมการฝึกและตามความสามารถในการเคลื่อนย้าย เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม

สถานที่ & ติดต่อ

รพ.เวิลด์เมดิคอล ชั้น 3
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

กายภาพบำบัดและธาราบำบัด มีพื้นที่การให้บริการ 3 ส่วน คือ
1. ห้องรักษา ด้วยคลื่นและไฟฟ้า
2. ห้องฝึกและออกกำลังกาย
3. ห้องธาราบำบัด