World Medical Hospital (WMC), Thailand

Languageหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
คำอธิบาย


หน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล


โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ดำเนินงานด้านตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ประกอบด้วยทีมแพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพ พร้อมด้วยทีมงานด้านอาชีวอนามัย ที่มีประสบการณ์ พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ เหมาะสำหรับบริษัทหรือหน่วยงานที่เห็นความสำคัญต่อสุขภาพพนักงานทั้งการตรวจสุขภาพก่อนเข้างานและตรวจสุขภาพประจำปีแบบกลุ่ม ยินดีให้บริการทั้งในสถานประกอบการ โรงงาน สำนักงาน หรือสถานที่ที่ลูกค้ากำหนด ในกรุงเทพและต่างจังหวัด โดยสามารถรองรับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน


 


ก่อนตรวจ Pre Check Up


1. รวบรวมความต้องการ และข้อจำกัดของลูกค้า


2. กำหนดวัน เวลา สถานที่ รายละเอียดการเดินทาง แผนที่


3. กำหนดจำนวน และรายชื่อผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ


4. ประชาสัมพันธ์คำแนะนำ / Poster A3 / แผ่นพับ ฯลฯ


 


การจัดอัตรากำลัง ทีมตรวจสุขภาพเคลื่อนที่


1. ลงทะเบียน Registration


2. รับอุปกรณ์ Pick up Specimen Container


3. ตรวจเพิ่ม Additional Check up


4. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Weight/Height


5. วัดความดัน Vital Sign


6. เจาะเลือด Blood Test


7. เก็บปัสสาวะ Urine


8. เอกซเรย์ X-ray


9. พบแพทย์ Physical Examination


10. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย


- ทดสอบการได้ยิน


- วัดสายตา


- ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG


- ตรวจสมรรถภาพปอด


- ทดสอบแรงบีบมือ แรงเหยียดขา


 


หลังจากทำการเก็บสิ่งส่งตรวจเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจประเมินผลโดยมีขั้นตอน ดังนี้


1. รับส่งตรวจจากหน่วยตรวจสุขภาพ จะตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของสิ่งส่งตรวจ จากนั้นแบ่งประเภทสิ่งส่งตรวจเพื่อคัดแยกไปทำการตรวจ ด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน และวิเคราะห์หาค่าผลตรวจโดยนักเทคนิคการแพทย์ และยืนยันผลพร้อมส่งข้อมูลไปทำเล่มสรุปผลการตรวจต่อไป


2. อ่านผล XRay โดยภาพ XRay Digital จะถูกอ่านวิเคราะห์โดยแพทย์รังษีโดยตรง และประมวลผลเพื่อส่งผลตรวจไปทำเล่มสรุปผลการตรวจต่อไป


3. Recheck ผลการตรวจ เมื่อผลการวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ และ XRay ถูกส่งเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสุขภาพจะทำการตรวจทาน และวิเคราะห์สรุปผลการตรวจอีกครั้งหนึ่ง


4. Report เมื่อผลการตรวจสุขภาพทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการรวมเล่มสรุปผลโดยจะแบ่งออกเป็นเล่มรวม (เล่มใหญ่) สำหรับส่งให้บริษัท และเล่มผลรายบุคคล (เล่มเล็ก) สำหรับให้พนักงานแต่ละคน


5. การจัดส่งผล ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล จะมีเจ้าหน้าที่ส่งเอกสารนำส่งถึงมือท่านอย่างรวดเร็ว และสำหรับต่างจังหวัด จะทำการจัดส่งทางไปรษณีย์ไทยทั้งแบบลงทะเบียน และ EMS

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกการตลาด 02-836-9999 ต่อ 9546, 2154, 2122, 2152

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

- ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
- ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน
- ฉีดวัคซีนทั้งในและนอกโรงพยาบาล
- บริการหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ โดยทีมงานแพทย์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิค ผู้มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญงาน