World Medical Hospital (WMC), Thailand

Languageศูนย์ล้างไต
คำอธิบาย


ความพร้อมของศูนย์ล้างไต รพ.เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ 1.มีระบบได้มาตรฐานความปลอดภัยของผู้ป่วยดังนี้ ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานจากคณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต.) • มีการตรวจหาแบคทีเรียในระบบน้ำบริสุทธ์ที่ใช้ฟอกเลือดทุกเดือน ซึ่งได้ผลผ่านมาตรฐานการปนเปื้อนจากจุลชีพ The Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) และส่งตรวจยืนยันจาก 3 บริษัท Watech ,Test tech ,Chula เพื่อทวนความแม่นยำของผลการตรวจ • มีเครื่องมือ ยา และเวชภัณฑ์พร้อมในการให้บริการ มีระบบที่พร้อมในการช่วยชีวิตพร้อมทีมช่วยชีวิตที่มีประสิทธิภาพได้รับการซ้อมอย่างสม่ำเสมอ • มีแพทย์ตรวจผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคไตเยี่ยมอาการทุกรายและทุกครั้งที่มาฟอกเลือด • พยาบาลไตเทียม ได้ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญไตเทียม ประสบการณ์สูง ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันที่สมาคมโรคไตรับรองหลักสูตร • มีระบบการสังเกตอาการ โดยจะสังเกตอาการหลังฟอกไตเมื่อมีอาการผิดปกติในโซนสังเกตอาการ พร้อมเครื่องมือและทีมแพทย์และพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ป่วยมีความปลอดภัยเมื่อกลับบ้าน • มีการให้ความรู้ และคำแนะนำระหว่างฟอกผ่านจอโทรทัศน์เฉพาะแต่ละเตียง พร้อมทั้งแพทย์และพยาบาลตอบคำถามในข้อสงสัย • มีระบบการฟอกไตทั้งแบบทั่วไป และแบบ Hemodiafiltration (การฟอกประสิทธิภาพสูง สามารถนำของเสียที่โมเลกุลใหญ่ออกได้) • มีทีมและรถพยาบาลที่มีความพร้อมในการส่งต่อ เพื่อรับบริการการรักษาที่โรงพยาบาลต้นสังกัด 2. ความสะดวกสบายในการรับบริการฟอกไต • การบริการเป็น one stop service • ให้บริการล้างไตได้ถึงห้องพัก หากท่านนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แล้วไม่สามารถลงมารับบริการล้างไตได้ที่ศูนย์ไตเทียม • มีเตียงที่มีความหนานุ่ม หลายขนาด ตามสภาพผู้ป่วย สามารถปรับได้ตามความต้องการ ด้วยระบบ Remote control ซึ่งสร้างความสะดวกสบายในการนอน หรือนั่ง ล้างไต รองรับผู้ป่วยทุกรูปแบบ รวมถึงผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ • สามารถเข้ารับการบริการล้างไตได้ตลอด 24 ชั่วโมง 3. การเบิกจ่าย • สามารถเบิกจ่ายสิทธิของรัฐได้ ทั้ง สิทธิประกันสังคม สิทธิราชการ (กรมบัญชีกลาง) และ รัฐวิสาหกิจ • สามารถใช้สิทธิประกันสังคม โรงพยาบาลในเครือเกษมราษฎร์ ได้ • มีโปรโมชั่นส่วนลดสำหรับการตรวจเลือด 30 - 50 % การบริการ • ล้างไตด้วยการฟอกเลือด (Hemodialysis) Hemodiafiltration โปรแกรมการฟอกเลือด ผู้ป่วยทุกท่านต้องได้รับการฟอกเลือดสัปดาห์ละ 2 - 3 ครั้ง ตามดุลยพินิจของแพทย์ โปรแกรมการฟอกเลือด มีดังนี้ 1. ผู้ป่วยที่ฟอกเลือดสัปดาห์ละ 2 ครั้ง มีทั้งหมด 3 โปรแกรม คือ โปรแกรมที่ 1 : ให้บริการวันจันทร์ และ วันพฤหัสบดี โปรแกรมที่ 2 : ให้บริการวัน อังคาร และ วันศุกร์ โปรแกรมที่ 3 : ให้บริการวัน พุธ และ วันเสาร์ 2. ผู้ป่วยที่ฟอกเลือดสัปดาห์ละ 3 ครั้ง มีทั้งหมด 2 โปรแกรม คือ โปรแกรมที่ 1 : ให้บริการวันจันทร์ วัน พุธ และ วันศุกร์ โปรแกรมที่ 2 : ให้บริการวันอังคาร วันพฤหัสบดี และ วันเสาร์ หมายเหตุ :- ผู้ป่วยสามารถเลือก วัน/เวลา ที่เข้ามารับบริการฟอกเลือดตามความเหมาะสมตามโปรแกรมดังกล่าว

สถานที่ & ติดต่อ

รพ.เวิลด์เมดิคอล ชั้น 3

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

1. เครื่องตรวจคุณภาพหลอดเลือด สำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
2. บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 24 ชั่วโมง
3. มีระบบน้ำบริสุทธิ์ที่สามารถเคลื่อนที่ไปให้บริการสำหรับผู้ป่วยวิกฤต
4. มีระบบอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ขณะฟอกเลือด เช่น Internet, TV, บริการอาหาร
5. มีเตียงระบบ Auto Control สามารถปรับระดับได้ตามที่ต้องการ
6. มีทีมแพทย์ พยาบาล และเครื่องมือแพทย์ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
7. บริการทำ Plasmapheresis, CRRT