The World Medical Center (WMC), Thailand
 • WMC channel

  WMC Channel

  เเนะนำคุณหมอ

  ประสบการณ์การรักษา

  เกร็ดความรู้เรื่องสุขภาพ

  • มะเร็งปากมดลูก

   เป็นมะเร็งที่พบเป็นอันดับ 1 ใน มะเร็งอวัยวะสืบพันธ์ุสตรี และเป็นมะเร็งที่พบเป็นอันดับ 2 ของมะเร็งในผู้หญิง รองจากมะเร็งเต้านม ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ผู้หญิงไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูก มากเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งตับ
   อ่านเพิ่มเติม >>